Islam

Politika i islam

Kada govorimo o Islamu i politici potrebno je napomenuti da Islam ne može ne biti politički. Ako  bismo  islam  lišili  politike,  napravili  bismo  od  njega  drugu  vjeru  koja  bi  mogla  biti  budizam ili kršćanstvo ili nešto drugo, ali i ne i islam. Za ovakvu tvrdnju dr. Jusuf  El-Karadavi navodi dva razloga[1]:

Prvi od njih jeste da Islam ima jasna  stanovišta  i  propise  u mnogim  stvarima  koje  su  srž  politike. Islam  nije  samo  vjerovanje  u Boga  ili  izvršavanje  pobožnih  obreda,  nije  samo  odnos  čovjeka  i  njegova  Gospodara bez povezanosti  sa  uređenjem  cjelokupnog  života  i  upravljanjem  zajednicom i državom. Naprotiv, islam je i vjerovanje i ibadet, i etika i potpuni  Šerijat,  drugim  riječima:  on  predstavlja  jasan  i  potpun  put,  način, metod za život na osnovu principa i pravila koje je uspostavio i utemeljio,  zakona  koje  je  propisao  i  uputstava  koje  je  objasnio,  a  sve  skupa  je  povezano  sa  životom  pojedinca,  pitanjima  porodice, utemeljenjem  zajednice,  uspostavljanjem  države  i  odnosima  u  svijetu.

Islam  ima  svoja  pravila,  propise  i  uputstva:  u  politici  obrazovanja, informiranja, zakonodavstva, sudstva, imovinskoj politici, politici mira,  rata  i  svega  što  ima  uticaja na život. On ne prihvata da bude bezuticajan ili da bude sluga drugim filozofijama i ideologijama. On odbija biti bilo šta drugo izuzev gospodar, vođa, onaj koji se slijedi i  kome  se  služi.  Islam  čak  ne  prihvata da  se  život  dijeli  između  njega  i  nekog drugog autoriteta, da dijeli s njim usmjeravanje i zakonodavstvo; ne prihvata riječi koje se pripisuju Isau, a.s.: “Daj caru carevo, a Bogu  Božije”. Njegova filozofija je na stanovištu da i car i ono što je carevo  pripadaju  Bogu,  Jednom  i  Jedinom,  Kome  pripada  sve  što  je  na nebesima i zemlji i On svime vlada i sve posjeduje.

Drugi razlog bio bi da ličnost  muslimana  kojeg je islam odgojio i oblikovao njegovo  vjerovanje  (akida),  vjerozakon  (šerijat)  te  izvršavanje  obreda  vjere  (ibadat)  šerijat  – ne može a da ne bude politična, osim ako krivo  razumije islam ili ga pogrešno prakticira.

Islam je svakom muslimanu propisao obavezu koja se zove naređivanje  dobra  i  zabranjivanje  zla,  koja  se  ponekad  podrazumijeva  kao, “savjet vođama muslimana i svim muslimanima”, a to je ono što se u jednom vjerodostojnom hadisu naziva cjelokupnom vjerom ponekad se  podrazumijeva  pod  preporučivanjem  istine  i  strpljivosti,  a  to  dvoje  spada  u  temeljne  uvjete  za  spas  od  propasti  na  dunjaluku  i  ahiretu,  o čemu sasvim jasno govori sura el-Asr.

Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko od vas vidi neko ružno djelo neka  ga  otkloni  rukom  (silom),  ako  ne  može  rukom,  neka  to  učini riječima, a ako ne mogne ni riječima neka to djelo prezre srcem, a to je najslabiji iman.”[2]

Islam je svakog muslimana zadužio političkom odgovornošću da živi u državi koju vodi vođa (imam) musliman koji upravlja na osnovu Božije Knjige, i ljudi ga priznaju i slijede. U protivnom, pridružili su se onima koji  su živjeli  u pagansko doba.

Ovdje je možda značajno spomenuti pitanje: “Da li je politika zabranjena?”! Sa  teoretskog  stanovišta,  politika  je  nauka  koja  ima  svoju  važnost  i mjesto;  sa  praktičnog  stanovišta  to  je  zanimanje  koje  donosi  čast  i  korist,  pa  je  vezana  za  upravljanje  ljudima  na  najbolji mogući način.

I naši stari učenjaci isticali su vrijednost politike i njene odlike, tako da imam Gazali u svom Ihjau kaže: “Ovaj svijet je njiva budućeg svijeta, te vjera nije  potpuna  bez  ovog  svijeta.  Vlast  i  vjera  su  harmonični,  vjera  je temelj, a vlast je čuvar; ono što nema temelja sruši se, a ono što nema čuvara  biva  protraćeno. Božiji  Poslanik,  s.a.v.s.,  bio  je  političar,  pored  toga  što  je  bio donosilac Objave, podučavalac i sudija.  I Hulefair-rašidini koji su došli poslije  njega  bili  su  političari,  budući  da  su  upravljali  ummetom  na osnovu  pravde  i  dobročinstva,  vodili  ga  znanjem  i  vjerom. Pozivajući se na izloženo možemo kazati da je politika kao ovakva dozvoljena.


[1] Šejh Jusuf El-Karadavi, Suvremene fetve (izbor), HARFO-GRAF Tuzla, Tuzla 1997. godina

[2] Bilježi Muslim

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button