Pitanja i odgovori

Ponovni dolazak Isaa a. s.

Pitanje

Esselamu alejkum!
Da li se u Kur’anu spominje duševno uzdignuće Isa a. s., ili se to uzdignuće desilo kako duševno tako i tjelesno?! Gdje se spominje ponovni dolazak Isa a. s. na ovaj svijet, da li se to spominje u Kur’anu ili u hadisu? I na kraju, zašto rahmetli Husein ef. Đozo negira
ponovni dolazak Isa a. s.? Molim vas obrazložite nam malo sve to?

Odgovor

Dugotrajne se rasprave vode oko spomenutih akaidskih pitanja među islamskom ulemom, ali od tih rasprava nema neke praktične koristi. Da je bitno za nas pitanje da li je Isa a.s. uzdignut tjelesno i duhovno, ili samo duhovno, Kur’an bi to pojasnio ili Poslanikov a.s. hadis. Budući da se to nije desilo, znači da nije od suštinske važnosti. No općenito, da je riječ samo o duhovnom, a ne i tjelesnom uzdignuću, u tom slučaju ne bi bilo nikakve posebnosti Isaa a.s. u odnosu na druge ljude, budući da se ljudske duše nakon smrti uzdižu prema nebu. Čudo postoji samo ako je riječ i o tjelesnom uzdignuću. Zato Kur’an i negira tvrdnju njegovih neprijatelja da su ga ubili, jer je uzdignut.
O njegovom ponovnom silasku postoje oprečna mišljenja, budući da se o tome ne govori izravno u Kur’anu, već u hadisima. Oni koji smatraju da se vjerske dogme mogu ustanovljavati samo Kur’anom, osporavaju vjerovanje u njegov ponovni silazak, a oni koji smatraju da se dogme mogu ustanovljavati autentičnim hadisima, vjeruju u spomenutu doktrinu.
Rahmetli Husein ef. Ðozo je osporavao vjerovanje u ponovni silazak Isa a.s. na Zemlju zato što je ono u oprečnosti s vjerovanjem da je Muhammed a.s. posljednji Allahov Poslanik i da poslije njega neće biti Vjerovjesnika, što je potvrđeno Kur’anom. O ponovnom silasku Isa a.s. se govori u hadisima, a u slučaju kontradikcije Kur’ana i hadisa, prednost se daje kur’anskom tekstu. Ovo je ukratko srž spomenutih rasprava i sporenja.
Smatramo da nema neke praktične koristi od tih rasprava, pa ih treba prepustiti ulemi neka oni o tome umuju i raspravljaju.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button