Islamske teme

Poslanikove a.s. dove: Šta učiti prilikom prolaska pored mezarja?

Postoji više hadiskih predaja koje nam pokazuju šta su Poslanik, s.a.v.s., i njegovi ashabi redovito učili kada bi prolazili pored mezarja muslimana.

Od Burejde, r.a., se prenosi da ih je Poslanik, a.s., podučavao da prolazeći pored mezarja ili ulazeći u isti kažu:

”ES-SELAMU ‘ALEJKUM EHLED-DIJARI MINEL-MU’MINIINE VEL-MUSLIMIIN, VE INNA INŠA ‘ ALLAHU BIKUM LAHIKUUN. ES’ELULLAHE LENA VE LEKUMUL-‘AFIJEH ‘’(Muslim, Nesai i Ibn Madže)

/ Prijevod: Neka je selam na vjernike i muslimane, stanovnike ovih kuća (kaburova). I mi ćemo vam se, ako Bog da, pridružiti sigurno. Molim Allaha da i nama i vama podari (potpuni) oprost! /

Tirmizi bilježi predaju od Ibni ‘Abbasa u kojoj se kaže da je Vjerovjsnik, s.a.v.s., prošao pored medinskog groblja, okrenuo se prema njemu licem i proučio dovu sličnu naprijed navedenoj.

Hazreti Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., katkada noću znao izlaziti do obližnjeg medinskog mezarja Beki’a i obraćajući se Svevišnjem Gospodaru učio dove za umrle stanovnike tog kaburistana.

Jedne prilike je Aiša upitala Resulullaha šta da uči kad ulazi u mezarje ili prolazi pored istog, pa ju je Muhammed, a.s., podučio selamu i dovi sličnu onoj koju prenosi Burejde, r.a.

Ibn Ebu Mulejke kaže: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘’Posjećujte vaše umrle i nazivajte im selam, jer vi u njima imate ibret (pouku).’’ (Ibn Ebu Dunja, hasen)

Od Nafia se prenosi da Ibn Omer ne bi nikada prošao pored nekog kabura, a da ne bi stao i nazvao selam umrlom. (Imami Gazali, Ihja, poglavlje ‘’Život poslije smrti’’)

Nazivanje selama u ovom slučaju možemo shvatiti kao prizivanje spasenja i blagoslova na onog rahmetliju kojem taj selam upućujemo.

Ovi postupci nazivanja selama i učenja dove za oprost grijeha umrlima, pokazuje veličinu islama i brigu koju islam pruža prema svakom ljudskom bića, pa čak i nakon njegove smrti.

Naučimo ovo dovu napamet i koristimo je u svojoj svakodnevnici. Pored ove dove svojim riječima često molimo Uzvišenog Allaha za naše umrle moleći Gospodara da im se smiluje, da im oprosti i da im podari vječito spasenje, to jest Džennet prostrani, kao nagradu za ono što su od ibadeta i dobročinstava, u ime Allaha, činili na ovome svijetu.

Za Akos.ba piše: Admir Iković

Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button