Islamske teme

Predznak Sudnjeg dana: Slijeđenje običaja prijašnjih naroda

Od velikih fitneta¹ za ovaj ummet je svakako i dosljedno slijeđenje običaja Jevreja i Kršćana. Neki od muslimana su slijedili nevjernike i poistovjećivali se s njima. Uzimali su njihova pravila ponašanja i bili fascinirani njima, što je samo potvrda istinskih riječi Poslanika sallAllahu alejhi ve selem, u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijaAllahu anhu, kad kaže:

“Neće nastupiti Sudnji dan sve dok moj ummet ne počne uzimati pravila ponašanja prijašnjih naroda, i to pedalj po pedalj, podlakticu po podlakticu.” Bi rečeno: O Allahov Poslaniče! Kao što su Faris² i Rum³? Poslanik, alejhi selam, odgovori: “Pa ko su ti ako ne oni.”4

U predaji od Ebi Seida se kaže: Rekli smo: O Allahov Poslaniče! Jevreja i Kršćana? Na što je Poslanik, alejhi selam, odgovorio: “Pa ko drugi?!”5

Ibn Bettal6 kaže: “Znao je Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem, da će njegov ummet slijediti novotarije, kao što su radili i narodi prije njih. U mnogim hadisima je upozoravao na loši poguban završetak, jer neće nastupiti Sudnji dan osim na najlošiji narod, dok će vjera ostati postojana samo kod pojedinih ljudi.”7

Ibn Hadžer kaže: “Većina stvari na koje je upozorio Poslanik,sallAllahu alehi ve selem, se već desila i pojavila, kao što će se desiti i pojaviti ostatak onoga na što nas je upozorio Poslanik,sallAllahu alejhi ve selem”8

U ovo vrijeme svjedoci smo sve više muslimana, istoka i zapada, koji se poistovjećuju sa nevjernicima. Naši ljudi se poistovjećuju sa njihovim ljudima, naše žene se poistovjećuju sa njihovim ženama. Svi ovi bivaju iskušavani sa nevjernicima idući toliko daleko da napuste i izađu iz Islama. Oni su ubijeđeni da neće dostići današnju civilizaciju i ekonomski napredak osim odbacivanjem i udaljavanjem od Allahove Knjige (Kur’ana), Sunneta Njegova Poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve selem, i svih onih koji pravilno razumiju vjeru Islam.

Upoznati smo sa onim što se desilo muslimanima u prijašnjim stoljećima, sa njihovim udaljavanjem od Islama i iskrivljenja njihovih ubjeđenja. Takvo stanje ih dovede do te mjere da među nekima od njih, od islama, ostade samo ime. Sudili su po zakonima koje su ustrojili nevjernici, a ostavili i zapostavili Allahov šerijat i zakon. Ne postoji ništa jasnije opisano od riječi Poslanika, sallAllahu alejhi ve selem, u kojima je opisao muslimane i njihovo slijeđenje nevjernika i sudstvo njihovim zakonima, pa kaže:

“Pedalj po pedalj, podlakticu po podlakticu, toliko bi ih slijepo slijedili da, kada bi zašli u gušterovo leglo, oni bi pošli za njima (sljedeći ih).”

Nevevi kaže: “Sa pedljom, podlakticom i gušterovim gnijezdom se želi dati primjer njihovog (muslimanskog) slijepog i žestokog poistovjećivanja sa nevjernicima. To poistovjećivanje se ogleda u griješenju i iskrivljenju, a ne direktno u kufru. Ovo je jasna i vidljiva mudžiza Allahova Poslanika,sallAllahu alejhi ve selem, jer se desi sve ono na šta nas je upozorio, sallAllahu alejhi ve selem.”9

Ovdje nismo u stanju navesti sve fitnete, među kojima su: fitneti žena, bogatstva, ljubav za strastima i požudama, želja za vlašću, upravom i prestižom. Sve su ovo fitneti koji mogu upropastiti čovjeka i strovaliti ga u bezdanu provaliju. Molimo Allaha za spas i sigurnost od toga.

Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

Iz knjige: Predznaci Sudnjeg dana – mali, srednji, veliki

putjvernika.com

Related Articles

Back to top button