Dove

Pretjerivanje prilikom učenja dove

Ebu Ne’ame prenosi sljedeće: Jednom prilikom Abdullah b. Mugaffel ču svoga sina kako moli: ‘Allahu, molim Te da mi podariš bijeli dvorac na desnoj strani Dženneta, kada u njega uđem!’ Abdullah mu reče: ‘Sine moj, moli Allaha da ti podari Džennet i da te zaštiti od Vatre. Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada veli:
„U ovom ummetu će se pojaviti ljudi koji će pretjerivati prilikom uzimanja abdesta i učenja dove“.1

Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, je ovaj hadis pojasnio na sljedeći način:

‘Shodno tome, pretjerivanje prilikom dove nekad biva tako da (insan) traži ono što mu nije dozvoljeno, poput traženja olakšanja u činjenju harama.

Dok, nekad biva da traži ono što Uzvišeni Allah neće učiniti, poput toga da ga učini besmrtnim do nastupanja Kijametskog dana, ili da traži da ga On Uzvišeni liši prirodnih potreba, poput hrane i pića, ili da traži da mu On Uzvišeni pokaže nešto od gajba (skrivenog), ili da traži da ga On Uzvišeni učini od nepogrešivih, ili da traži da mu On Uzvišeni podari dijete bez da posjeduje ženu ili ropkinju, i slično tome od stvari koje su u osnovi pretjerivanje i prelaženje granica.

Stoga, svako traženje koje se suprotstavlja Allahovom hikmetu (mudrosti) ili sadrži ono što je suprotno Njegovom naredbi i šeriatu, ili sadrži ono što je suprotno onome o čemu je On Uzvišeni obavijestio, jeste pretjerivanje koje Uzvišeni Allah ne voli, niti Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem’.2

Prevod i priprema: Menhedz.com

1 Ebu Davud (96), Albani je rekao da je sahih
2 Bedei’ul-fevaid (3/13).

Related Articles

Back to top button