Dove

PRILIKOM UPUĆIVANJA DOVE, SLJEDEĆE STVARI TREBATE IZBJEGAVATI

Pored lijepih postupaka prilikom učenja dove, postoje stvari koje je ružno (pokuđeno) činiti prilikom dove, kao što su:

– Opterećavati se rimovanjem dove. (Še’nud-dua. Imam Buhari posebno je poglavlje u svome Sahihu posvetio ovoj pokuđenoj stvari) Ibn Abbas je rekao jednom od ashaba: “…pazi na rimovanje prilikom dove, te ga se kloni. Dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio živ, nisam vidio ni njega ni ashabe kako to čine, pa se toga treba kloniti.” (Buhari, br. 6337)

– Previše glasno učiti dovu. (Še’nud-dua) Uzvišeni kaže: “Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole.” (El-A‘raf, 55) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “O ljudi, suzdržite se, jer vi ne dozivate ni gluhog ni odsutnog, nego dozivate Onoga koji sve čuje i sve vidi.” (Buhari, br. 6384)

– Moliti za smrt. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka niko od vas nikako ne priželjkuje smrt zbog nedaće koja ga je snašla.” (Buhari, br. 6351, i Muslim, br. 2680)

– U dovi moliti za ubrzanje kazne. (Sahihu Muslim) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio je jednog muslimana, koji je bio oslabio, te je postao poput biljke. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ga: “Jesi li molio Allaha za nešto ili tražio od Njega?”, a on odgovori: “Da. Govorio sam: ‘O Allahu, ono čime ću biti kažnjavan na ahiretu, daj mi da budem kažnjen na ovom svijetu.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Subhanallah! Ti to nisi u stanju podnijeti’, ili je rekao: ‘Ti to ne možeš podnijeti. Zašto nisi rekao: ‘O, Allahu, podari nam na ovom svijetu dobro i na onom svijetu dobro i sačuvaj nas džehennemske vatre.’ Nakon toga upućivao je tu dovu Allahu, pa mu je On dao da ozdravi.” (Muslim, br. 2688)
– Upućivati dovu za nešto što predstavlja grijeh ili prekidanje rodbinskih veza. (Še’nud-dua) Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema muslimana koji uputi dovu kojom se ne traži grijeh niti prekidanje rodbinskih veza, a da mu Allah neće dati jedno od troje: ili će mu uslišati njegovu dovu, ili će mu nagradu za nju ostaviti na ahiretu, ili će od njega otkloniti neko zlo veliko poput onoga za šta moli.” Tada neko reče: “Onda ćemo mi puno učiti dovu.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “A Allah će (davati) najviše.” (Ahmed, Tirmizi, br. 3573, a Albani ga je ocijenio kao hasen u djelu Sahihut-Tirmizi, 3/140) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dova se uslišava nekome od vas ukoliko ne bude molio za nešto što predstavlja grijeh ili prekidanje rodbinskih veza, i ako ne bude požurivao.” (Muslim, br. 2735) El-Asr, 66. Portal Svjetlo Dunjaluka

Related Articles

Back to top button