Islamske teme

Pronađi sebe u Kur’anu

Temeljitost u bilo kojem poslu je jedna od veoma važnih osobina vjernika. U tom smislu je i slijedeći hadis:„Uzvišeni Allah voli kada neko od vas radi neki posao da ga uradi temeljito!“ (Bejhekija)

Svaki vjernik bi trebao svoj život staviti na vagu Kur’ana, a to znači da moramo kada čitamo Kur’an, da ga čitamo svijesno i da razmišljamo o njegovim sadržajima. Čitanje Kur’ana mora biti kao neka studija, a to je upravo čitanje sa razumijevanjem!

Zato razmislimo na trenutak o slijedećim Allahovim riječima: “Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?”!? (Kur’an, El-Enbija, 10. ajet).

Prenosi se da je jedan od dobrih prethodnika učio Kur’an i kad je došao do Allahovih riječi: ”Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju”(Kur’an, El-Mu’minun, 1-4. ajeta), rekao: ”Allahu moj, mene ovdje nema”!
Zatim je naišao na narod koji Allah opisuje riječima: ”I robovi Milostivoga, koji po Zemlji dostojanstveno hodaju, a kad im se džahili obrate, oni kažu: Selam.”(Kur’an, El-Furkan, 63. ajet). Tada je zastao i rekao: ”Allahu moj, ni ovdje sebe ne nalazim. Ja sam mnogo manji od ovih”!

Potom je učeći naišao na opis čestitih za koje Allah kaže: ”Bokovi njihovi postelja se lišavaju i oni Gospodara svoga iz straha i iz želje mole…”. Razmislio pa rekao:”Allahu, ja sebe ni među ovima ne nalazim”.

Nastavio je prevrtati stranice Kur’ana, te naišao na one koje Allah opisuje suprotnim svojstvima: “Šta vas je u Sekar dovelo?” “Nismo” – reći će – “bili od onih koji su molitvu obavljali i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, i Sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla.” (Kur’an, El-Mudessir, 42 – 47. ajet). Stresao se je tad od straha i rekao :“Allahu, molim Te da me sačuvaš od ovih, ali gdje sam ja, gdje je moj opis”?!

Prevrtao je tako stranice, prevrtao i naišao na Allahove riječi: “Ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su dobra djela sa losim djelima izmjesali, njima ce mozda Allah oprostiti, jer Allah prasta i samilostan je!” (Kur’an, Et-Tewbe, 102. ajet). Zadrhtao je i rekao: “Allahu moj, ovdje sam ja, ovdje sam ja!”

Ovako bismo trebali čitati Kur’an i ovako sebe tražiti u njemu, na osnovu njegovog svjetla (Upute) vagati naša djela, iz njega crpiti našu svakodnevnicu, jer Kur’an je svjetlo Upute i pomoću njegovog nura možemo skidati prašinu grijeha i sapirati nataloženi kal.

Za Sebil.eu pripremio Fahrudin Vojić, prof.

Related Articles

Back to top button