Vjera i život

Šta će se dešavati poslije bitke Armageddon?

“Zatim ćete se boriti protiv Vizantije (kršćana Amerike i Evrope), pa će Allah dati da bude osvojena.” To je Krvavi boj. To je jedan od najžešćih ratova ikada vođenih. Počet će dolaskom Vizantijaca, devet
mjeseci nakon bitke Armageddon. Vizantijski vladari će se tajno organizovati i doći će sa ogromnom vojskom čij i će broj biti oko milion vojnika. Muhammed, s.a.v.s, tu vojsku opisuje riječima: “Doći će vam sa osamdeset zastava, a ispod svake dvanaest hiljada.”

Tok bitke, mjesto njenog odvijanja i rezultati

Imam Muslim bilježi hadis od Ehu Hurejre u kojem se kaže: “Neće nastupiti Smak svijeta dok Vizantijci ne dođu u mjesto Al-Ea’mak ili Dabik. U susret njima će krenuti vojska iz Medine koja će biti najbolja vojska u to vrijeme. Kada se poredaju u safove, Vizantijci će reći: ‘Pustite nas i one koji su nas psovali da se borimo.’ Muslimani će odgovoriti: ‘Ne, tako nam Allaha nećemo ostaviti našu braću da se vi borite protiv njih!’

Nastupit će bitka u kojoj će se povući trećina muslimanske vojske. Allah im neće nikada oprostiti. Druga trećina će izginuti, a treća će pobijediti. Oni neće biti iskušani smutnjom i osvojit će Konstantinopolj. Kada uđu u njega, objesit ć e sablje o drveće i djeliti ratni plijen. Tada će šejtan uzviknuti: ‘Mesih (Dedžal) je izašao i u vašim je kućama!‘ To će biti laž ! Muslimani će se vratiti u Šam i tada će se on pojaviti. Kada se budu redali u safove i pripremali za boj, proučiće se ikamet za namaz, tada će se spustit Isa, a.s, i povesti muslimane. Kada ga ugleda Allahov neprijatelj , topit će se kao što se so u vodi topi. Da ga pusti sav bi se istopio i tako uništen bio, ali on će ga svojom rukom ubiti i pokazati njegovu krv na vrhu koplja.” Bilježi Muslim u djelu El-Fiten ve išralus-Sa’a

U detaljnijem pojašnjenju događaja bitke Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Borba će biti jako teška, pa će muslimani poslati svoje najbolje jedinice koje se ne vraćaju osim kao pobjednici. Borit će se do noći kada će ratni plijen uzeti i jedni i drugi, ali pobjednika neće biti. Čitava jedinica će izginuti. Drugog dana će muslimani poslati svoju drugu jedinicu, koja se ne vraća osim kao pobjednik. Borit će se do noći, kada će uzeti ratni plijen, ali pobjednika neće biti. Čitava jedinica će izginuti. Treći dan će muslimani poslati odabranu vojsku, koja se ne vraća osim kao pobjednik.

Borit će se do noći kada će zadobiti ratni plijen, a čitava jedinica će izginuti. Kada bude četvrti dan, na neprijatelja će nasrnuti ostali muslimani, pa će Allah učiniti da Vizantijci budu poraženi tako da će ljudi pričati o, do tada, neviđenom porazu. Kada ptica bude nadlijetala mjesto odvijanja bitke i vidi poraz vizantijske vojske, past će mrtva. Nakon bitke ljudi će se vraćati svojim porodicama i od porodice iz koje je sto boraca otišlo u boj , vratit će se samo jedan koji je preživio. Pa kojem plijenu da se raduje, ili koje naslijeđe da dijeli?” Bilježi Muslim.

Iz prethodna dva hadisa možemo zapaziti:

1- Ova užasna bitka između nas i Vizantijaca koju Poslanik, s.a.v.s, naziva Krvavi boj, desit će se u Siriji, u blizini Damaska, u mjestu koje se zove AI-Ea’mak, ili Dabik, a komandna mjesto Mehdije će biti u EI-Gutti, također u blizini Damaska. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Vojni logori muslimana u toku velikog Krvavog boja će biti u zemlji koja se zove El-Gutta, u gradu koji se zove Damask. Tada će tu biti najbolje nastambe muslimana tog vremena.”

2- Prvo što će Vizantici reći je: “Pustite nas i one koji su nas psovali da se obračunamo! ” Ovo je dokaz da će mnogi kršćani primiti islam nakon bitke Annageddon i boriti se na Mehdijinoj strani. Vizantijci će smatrati da su se oni predali muslimanima i tako ih iznevjerili, pa će tražiti da se protiv njih bore kako bi im se osvetili.

3- Bit će veliko ubijanje koje će trajati četiri dana neprestano. Sablje neće mirovati osim noću, kada će noć razdvajati strane u ratu. Završetkom četvrtog dana rezultati bitka će biti završena porazom Vizantijaca, porazom koji do tada nije viđen u historiji. Broj ubijenih će biti poznat samo Allahu, dž.š. Većina Vizantijaca će biti uništena, pa će Allah pobjedu dati muslimanima.

Allah će pomoći svoga roba Mehdiju nakon što muslimani dožive velika iskušenja. Duše će doći do grkljana, pa će jedna trećina vojske pobjeći sa bojnog polja. Allah će njih napustiti i nikada im neće oprostiti. Druga trećina će izginuti kao šehidi, a to su najbolji šehidi kod Allah, dž.š. Treća trećina će zadobiti pobjedu, a to su oni koji neće biti na mukama i oni su stanovnici Dženneta.

4- Iz ovih hadisa zaključujemo da će se ratovi voditi sabljama, a konj i će biti jahalice. U hadisima se spominju konji i sablje koje će biti obješene o maslinovo drveće. Ako analiziramo značenja riječi “sve dok ih noć ne rastavi” možemo zaključiti da će se rat voditi sabljama, a ratnici će biti na konj ima. Savremeni ratovi se vode savremenim naoružanjem, bez obzira da li je dan ili noć. Noć nije prepreka za vođenje rata uz pomoć savremenog naoružanja.

Ima nekih koji alegorično tumače ove izraze, pa kažu da sablja i konji, koji su spomenuti u tekstu, znače tenkove i ostalo naoružanje. Međutim, pitamo ih da nam protumače izraz “sve dok ih noć ne rastavi”, ili izraz “vidjet će krv na njegovom koplju.” Ove riječi ne prihvataju nikakvu alegoriju, pa zaključujemo da će se ratovi voditi uz upotrebu sablji, kopalja i konja. Ovo ne treba da nas čudi, jer Armageddon je svjetski, izuzetno žestok rat u kojem će se potrošiti svo strateško naoružanje koje koristi naftu kao pogonsko gorivo i kompjuterske sisteme navigacije. A Allah, dž.š, najbolje zna.

Iz knjige: “Blizina pojave Mehdije i smak svijeta”

Related Articles

Back to top button