Islamske teme

Šta je zabranjeno osobi koja je džunup?

Pitanje: Ja sam učiteljica vjere i ponekad sa sobom nosim knjige koje sadržavaju kur’anske ajete. Ponekad učim neke ajete dok imam menstruaciju, a ponekad učim Kur’an otkrivene glave. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Ženi koja ima menstruaciju, postporođajno krvarenje, osobi koja je džunup zabranjen je namaz, tavaf oko Kabe, boravak u džamiji, učenje Kur’ana, dodirivanje i nošenje Mushafa.

Nošenje vjerskih knjiga im nije zabranjeno, jer one nisu Mushaf i na njih se ne odnose riječi Uzvišenog:

,,On je zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj. Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti.“ (El—Vakia, 77-79)

Učenje Kur’ana bez dodirivanja Mushafa i bez njegovog nošenja takoder je zabranjeno, kod većine islamskih učenjaka, u skladu s hadisom koji prenose ashabus—sunen, a u kojem stoji da Vjerovjesnika, s.a.v.s., ništa nije sprečavalo od učcnja Kur’ana osim džunupluka. Ovaj hadis je Tirmizi svrstao u red vjerodostojnih hadisa govoreći da je on dobar i da je valjana argumentacija pomoću njega. Ahmed od Alije, r.a., premosi da je rekao: ,,Vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako uzima abdest, potorn uči nešto iz Kur’ana, a onda govori

‘Neka ovako čini onaj ko nije džunup. Ko je džunup neka ne uči ni jednoga ajeta.’“ Hejsemi tvrdi da su ljudi u lancu prenosilaca ovoga hadisa pouzdani.

Manji broj islamskih učenjaka dozvoljava učenje Kur’ana osobi koja je džunup. Buhari kaže: ,,Nema nikakvog grijeha u tome da Zena koja ima menstruaciju prouči jedan ajet.“ Ebu Hanifa smatra da je dozvoljeno proučiti manje od jednog ajeta.

Nakon izlaganja ovih mišljenja odabiremo stav većine učenjaka, koji podrazumijeva zabranu. Nastavnici koja nije čista nije dozvoljeno učiti bilo šta iz Kur’ana na časovima vjere, ukoliko ne bi postojala neophodna potreba za učenjem.

Učenje Kur’ana dozvoljeno je ženi otkrivene kose ili ženi koja je obučena u svakodnevnu kućnu odjeću, sve dok tu nema muškarca, stranca, koji bi je vidio, iako je propisno pokrivanje, čistoća i okretanje prema kibli bolji su i donose veću nagradu.

Obrada: putem-islama.com

Izvor: Žena muslimanka fetve i propisi (Atijje Sakr)

Related Articles

Back to top button