Islamske teme

Šta učiniti ukoliko sumnjate da vam netko pravi sihr ili pokušava napraviti sihr?

Pitanje: Primijetio sam da mi neki komšija odavno i na razne načine pokušava
podmetnuti sihr. U dvorištu sam nalazio razne stvari: mrtvog miša, ugljen, kosti, izmet,
grah, umotan papir i sl. Napominjem da smo muslimani praktičari i da redovno učimo
Kur’an, molimo Svevišnjeg da nas zaštiti. Kako se najefektivnije možemo zaštititi od zlih
komšija?
Odgovor: Po mišljenju nekih učenjaka, sihr se smatra velikim grijehom, za koji će njegov
počinilac imati bolnu kaznu na budućem svijetu, a po mišljenju nekih drugi učenjaka,
sihr je nevjerstvo. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je: “Sustegnite
se sedam pogubnih grijeha: širka, sihra…” (Buharija i Muslim.) Ebu Musa Ešari
pripovijeda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Trojica
neće ući u Džennet: hronični alkoholičar, onaj ko kida rodbinske veze i onaj ko povjeruje
sihirbazu.” (Ahmed i Ibn Hibban, sa ispravnim lancem prenosilaca.)
Ako takva kazna slijedi onome ko povjeruje vračaru, šta je onda sa samim vračarem?!
Mnogi islamski učenjaci smatraju da se vračar ima kazniti pogubljenjem. Naime, Omer
b. Hattab godinu dana prije smrti poslao je Ibn Muaviji pismo u kojem je stojalo sljedeće:
“Ubijte svakog vračara i vračaru!” (Ibn Hazm, 11/397, Ebu Davud, 3/165/3043,
Abdurrezzak, 6/49/9972, i Ahmed, 1/190/1657, s vjerodostojnim lancem prenosilaca.
Vidjeti: Sahihu suneni Ebi Davud, 2/260.)
Poznati ashab Džundub Bedželi govorio je: “Kazna predviđena za vračara jeste
odsijecanje glave.” (Vidjeti: Aridatul-ahvezi, 3/427.) Imam Ibn Abidin, poznati hanefijski
pravnik, zapisao je: “Hanefijski učenjaci, imam Malik i Ahmed smatraju da je sihirbaz
nevjernik, bez obzira smatrao sihr zabranjenim ili ne, i obaveza ga je ubiti.” (Vidjeti:
Hašijetu Ibni Abidin, 6/368.) Imam Zehebi kazao je: “Mnogi zalutali ljudi bave se sa sihrom i znaju da je to zabranjeno, ali ne znaju da je sihr ustvari nevjerstvo.” (Vidjeti: ElKebair,
str. 32.)
Šejhul-islam Ibn Tejmijj tvrdi da većina islamskih pravnika smatra da se vračar ubija.
(Vidjeti: Medžmu’ul-fetava, 28/346.) U svakom slučaju, kaznu smije sprovesti samo
vladar, a nikako pojedinci. Sve tragove sihra koje čovjek nađe treba spaliti i uništiti, jer
se tako sprečava njegovo djelovanje. (Vidjeti: Ialamul-mevekkiin, 3/104.) Svoga komšiju
trebaš (direktno ili indirektno) nasavjetovati ili poslati nekoga da ga nasavjetuje ili mu
dati knjigu koja tretira grijeh kojim se bavi. Ali moraš biti potpuno siguran i imati
nepobitne argumente da ti baš on podmeće sihr, u protivnom ćeš nepravedno optužiti
svoga brata.
Islam nas uči da se protiv sihra zaštitimo preventivom. Neke preventivne stvari jesu
sljedeće: traženje utočišta od Allaha, bogobojaznost (ko se Allaha boji, sačuvat će ga
nesreće), oslonac na Allaha (ko se na Njega osloni, On će mu biti dovoljan), iskreno
pokajanje (grijesi su uzrok mnogih nesreća), iskreno i ispravno vjerovanje, koje čovjeka
štiti od šejtana, zikr, često učenje Kur’ana i zikrova prenesenih od Resulullaha, sallallahu
alejhi ve sellem. Ako i nakon spomenutih preventivnih mjera sihr bude djelovao, treba
pristupiti šerijatski propisanom načinu liječenja od sihra, a Allah najbolje zna.
Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

saznajemo.net

Related Articles

Back to top button