Islamske teme

STANOVNICI DŽEHENNEMA BIT ĆE OGROMNOG IZGLEDA…

Nevjernici će gorjeti u vatri u njoj ce biti ogromnog izgleda čije karakteristike zna samo Onaj Ko je kadar da ih takve stvori . Mnogi dokazi potvrđuju i ovo, a mi ćemo, inšaAllah spomenuti neke. Muslim u Sahihu bilježi da je Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenio kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao: “Razdaljina između ramena nevjernika u vatri će biti koliko tri dana jahanja brzog jahača. ” 111 Isti ashab pripovijeda: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Kutnjak ili očnjak nevjernika bit će kao brdo Uhud, a debljina njegove kože kao razdaljina tri (dana hoda). ‘ ” 112 Zejd ibn Erkam, radijallahu anhu, kazao je: “Čovjek će zaista biti ogroman u Džehennemu tako da će njegov očnjak biti kao brdo Uhud. “113 Bilježi ga Ahmed, a hadis je merfu 114, osim što Zejd, radijallahu anhu, nije rekao da ga je čuo od Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, kaziva: “Resulullah, sallal lahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Debljina nevjernikove kože bit će četrdeset dvije podlaktice, njegov kutnjak kao Uhud, a mjesto njegovog boravka u Džehennemu kao razdaljina između Meke i Medine. “115 Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, također kaziva: “Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: ‘Kutnjak nevjernika na Sudnjem danu bit će kao Uhud, debljina njegove kože sedamdeset lakata, njegov lakat će biti veličine El-Bejdaa 116, njegovo stegno veličine Verikana 117 , a njegovo mjesto u Džehennemu kao razdaljina između mene i Rebeze 118 “‘ 119Hadis su zabilježili imam Ahmed i Hakim. Dakle, tijelo će nevjernika biti ogromno kako bi iskusio i osjetio veću patnju. Komentirajući predhodne hadise koje je zabilježio Muslim, imam Nevevi kaže: “Nevjernici će biti ogromnog izgleda kako bi iskusili veliku patnju. U ovo moramo vjerovati jer to je rekao iskreni Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, Allah je, dželle šanuhu, kadar to učiniti .” 120 A lbn-Kesir, komentirajući hadise koje je naveo u djelu El-Bidaje, također kaže: “Njihova tijela će biti ogromna da bi iskusili nesnosnu patnju i da budu na velikoj muci, jer Onaj Koji žestoko kažnjava rekao je: … da osjete pravu patnju. (En-Nisa 56).”

111 Muslimov Sahih, 412 1 90, Dio “Džennet”, poglavlje “U Džehennem će ući oholi ljudi”.

112 Ibid 4/2 1 89. Še j h Al bani u djelu Silsiletul-ehadisis-sahiha, 411 32, ovaj je hadis pripisao Muslimu, Tirmiziju, Hakimu, lbn-Hibbanu i Ahmedu.

113 Silsiletul-ehadisis-sahiha, 4/1 31. Za ovaj hadis šejh Albani kaže: “Sened ovoga hadisa je sahih koji odgovara kriterijima Muslima.”

114 Merfu je hadis koga ashab pripisuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. (op. pr.)

115 Miškatul-mesabih, 3/1 03, a recenzent djela kaže: “Zabilježio ga je Tirmizi i ocijenio ga hasen-sahihom, a ja kažem da je njegov sen ed ispravan .”

116 Ime brda ili poznati grad u Maroku.

117 Brdo u Saudijskoj Arabiji. (op.pr.)

118 Rebeza je mjesto udaljeno od Medine oko 170 km, iz njega potiče poznati ashab, Ebu-Zerr Gaffari. (op. pr.)

119 Silsiletul-ehadisis-sahiha, 3194. Šejh Albani je rekao da su Hakim i Zehebi ovaj hadis ocijeni li sahihom u čemu ih je, i pored slabosti jednog od ravija, Ibn-Ishaka, on podržao. Međutim, on je naveo mnogo drugih predanja koja ga pojačavaju.

120 En-Nihaje. 211 39.

Autor: dr. Omer Sulejman El-Eškar ; Iz Knjige: Džennet i Džehennem

Obrada: Putem Islama

Related Articles

Back to top button