Islamske teme

U Džema’atu – slogi i zajedništvu, je spas na ovome i budućem svijetu

Priredio: Sead ef. Jasavić

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Jevreji su se podijelili na 71 ili 72 skupine; kršćani su se podijelili na 71 ili 72 skupine. Moj Ummet će se podijeliti na 73 skupine (firka)!“(Hasen-sahih. Sunen, Ebu Davud, br.4598.; el-Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.21429.)

Mu’avija b. Ebi Sufjan r.a., ustade i reče: Allahov Poslanik s.a.w.s., je, jedne prilike, ustao među nama i rekao: „Sljedbenici Knjige, prije vas, su se podijelili na 72 skupine (milleta), a ovaj Millet (Ummet), će se podijeliti na 73 skupine. 72 skupine će u vatru, dok će samo jedna od njih u Džennet – a ona je Džema’at (el-Džema’ah).“ (Hasen. Sunen, Ebu Davud, br.4599.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Jevreji su se podijelili na 71 skupinu (firka), a moj ummet će se podijeliti na 73 skupine!“ (Sahih. Sunen, Ibnu Madždže, br.3991.)

Avf b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Jevreji su se podijelili na 71 skupinu – jedna od njih će u Džennet a ostale u vatru. Kršćani su se podijelili na 72 skupine – 71 će ići u vatru, a jedna od njih u Džennet. Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša – moj ummet će se podijeliti na 73 skupine (firka) – jedna od njih će u džennet a 72 u vatru. Bi rečeno: O Allahov Poslaniče, koja je ta skupina?! Reče: Džema’at (el-Džema’ah).“ (Sahih. Sunen, Ibnu Madždže, br.3992.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Benu Israelćani su se podijelili na 71 skupinu, dok će se moj ummet podijeliti na 72 skupine (firka), sve će u Vatru osim jedne – a ona je Džema’at (el-Džema’ah)!“ (Sahih. Sunen, Ibnu Madždže, br.3993.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Benu Israelćani su se podijelili na 71 skupinu – 70 ih je propalo dok se samo jedna spasila. Moj ummet će se podijeliti na 72 skupine – 71 skupina će propasti a samo jedna će uspjeti. Rekoše: O Allahov Poslaniče, koja je to jedna spašena skupina? Reče: Džema’at, džema’at.“ (Sahih bi-ševahidihi. Musned, Ahmed, br.12501.)

Ebu Amir Abdullah b. Luhajj kaže: Obavljali smo hadždž sa Mu’avijom b. Ebi Sufjanom r.a., pa kada stigosmo u Mekku, preklanjasno podne-namaz, nakon čega ustade i reče: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Sljedbenici dva Kitaba su se podijelili u vjeri na 72 skupine, dok će se ovaj ummet podijeliti na 73 skupine-sekte, sve će ići u vatru osim jedne – a ona je Džema’at. U mom ummetu će se pojaviti ljudi koje će nositi strast za sektašenjem isto onako kako pas plazi jezik pred svojim gazdom. Neće im ostati vene niti zgloba a da ga sektaške strasti ne obuzmu. O skupino Arapa, tako mi Allaha, ako vi ne uspostavite ono s čime je došao vaš Poslanik s.a.w.s., pa ostali svijet je preči toga da Objavu ne sprovede!“ (Hasen-sahih bi-ševahidihi. Musned, Ahmed, br.16979.; el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.16249-16250.; el-Sunne, Ibnu Ebi Asim, br.1-2.; el-Sunne, Mervezi, br.51.; Sunen, Darimi, br.2518.)

‘Avf b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Moj ummet će se podijeliti na sedamdeset i nekoliko skupina-sekti. Najveću fitnu po moj ummet će predstavljati ljudi koji će na osnovu ličnog promišljanja suditi o raznim situacijama i pitanjima, zabranjujući ono što je Halal, i dozvoljavajući ono što je Haram!“ (Musned, el-Bezzar, br.2755.; Mustedrek, Hakim, br.8325.; el-Ahkam el-Šer’ijja, el-Išbili, 1/340.; Mustedrek, Hakim, br.8325.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Benu-izraelćani su se podijelili na 71 skupinu, a moj ummet će se podijeliti na 72 skupine, sve će u vatru osim „Sevadil-E’azama“ (Džema’at)!“ (Musned, Ebu Ja’ala, br.3944.)

Jezid el-Rekkaši rhm., je pripovjedao kurejšijama i ostalima koji su bili okupljeni oko izvora Zemzem: Enes b. Malik r.a., pripovjeda: U vrijeme Allahovog Poslanika s.a.w.s., je bio neki čovjek koji je učestvovao u borbama s njime, pa kada se vratio i sjahao, krenu prema džamiji Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako bi klanjao namaz – te se dugo zadrža na namazu klanjajući. Neki od ashaba Allahovog Poslanika s.a.w.s., pomisliše da je taj čovjek po nečemu vrijedniji od njih, pa jednog dana prođe pored Allahovog Poslanika s.a.w.s., dok bijaše među ashabima – pa mu neki od ashaba rekoše: O Allahov Poslaniče, to je taj čovjek – pa ili ga Poslanik s.a.w.s., pozva ili je sam došao – te, dok nam je išao u susret, Poslanik s.a.w.s., reče: Tako Mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, među očima mu je šejtanski trag. Kada se primakao skupu, Allahov Poslanik s.a.w.s., ga upita: „Jesi li pomislio u sebi – dok si nam prilazio – među ovim ljudima nema ikoga da je bolji od mene!? Reče: Da – pa se okrenu, ode u džamiju, nogom povuče crtu, stade stopalima na nju i poče klanjati. Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: Ko će da ode do ovog čovjeka i da ga ubije!? Ebu Bekr r.a., ode – pa ga Poslanik s.a.w.s., upita: Jesi li ga ubio? Reče: Zatekoh ga na namazu kako klanja, pa sam se uplašio. Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: Ko će da ode da ubije ovog čovjeka!? Omer r.a., reče: Ja, pa uze sablju ali ga zateče kako klanja, pa se vrati. Allahov Poslanik s.a.w.s., reče Omeru r.a.: Jesi li ga ubio? Reče: O Allahov Poslaniče, zatekoh ga kako klanja namaz pa sam se uplašio. Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: Ko će da ode da ubije ovog čovjeka? Alija r.a., reče: Ja. Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: Ako ga nađeš – ubij ga! Alija r.a., ode, ali ga ne nađe, pa se vrati. Allahov Poslanik s.a.w.s., upita: Jesi li ga ubio? Reče: Ne znam gdje mi se izgubio. Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: Ovo je prvi šejtanski rog koji se pojavio u mom Ummetu; da si ga ubio ili da ga je ubio – dva čovjeka iz mog ummeta se ne bi međusobno razišla! Benu-izraelćani su se podijelili na 71 skupinu, a ovaj će se ummet – poslanikov ummet – podijeliti na 72 skupine, sve će u vatru osim jedne. Rekosmo: Koja je to jedna skupina, o Allahov Poslaniče? Reče: Džema’at!“

Jezid el-Rekkaši rhm., kaže: Upitao sam Enesa r.a.: O Ebu Hamza, gdje je Džema’at. Reče: Sa vašim emirima, sa vašim emirima (vašimpredpostavljenim). (Musned, Ebu Ja’ala, br.4127.; el-Sunne, Mervezi, br.53.; Hiljetul-Evlija’, 3/53.)

Na osnovu raznih predaja islamski učenjaci daju bliže objašnjenje za riječ Džema’at, pa kažu:

Džema’at je većina muslimana.
Džema’at je zajednica uleme.
Džema’at je zajednica ashaba.
Džema’at je zajednica muslimana.
Džema’at je vlast/imam, koju je izabrala zajednica muslimana.

Pogledaj:

-Fethul-Bari, Ibnu Hadžer, 13/37.

-‘Umdetul-Kari, Ajni, 35/147.

-Šerhu Sahihil-Buhari, Ibnu Bettal, 10/35.

I za kraj se podsjećamo na čuveni hadis Allahovog Poslanika s.a.w.s.:

Ebu Idris el-Havelani rhm., prenosi kako je čuo Huzejfu b. el-Jemana r.a., kako govori: Ljudi su Poslanika s.a.w.s., ispitivali o hajru i dobru, a ja sam ga ispitivao o šerru i zlu, iz bojazni da me negdje ne sustigne. Rekoh: „Allahov Poslaniče, mi smo bili u džahilijjetu-neznanju, i šerru-zlu, pa nam je Allah dž.š., došao s ovim hajrom-dobrom: Hoće li nakon ovoga hajra nastupiti šerr? Poslanik a.s., reče: Da! Rekoh: Hoće li nakon tog šerra biti hajra? Reče: Da, ali sa „dehanom“ u sebi. U čemu će se ogledati „dehan“ – upitah? Poslanik s.a.w.s., reče: U ljudima koji se neće uputiti mojom uputom – činiće i dobro i zlo. Rekoh: Hoće li nakon toga hajra imati šerra? Reče: Da! Pozivači ka džehennemskim kapijama! Ko im se odazove – baciće ga u vatru. Rekoh: O Allahov Poslaniče, opiši nam ih. Reče: Oni su iste boje kože kao i mi, i zbore našim jezikom. Rekoh: Šta mi naređuješ da činim ako me sustigne to vrijeme? Reče: Drži se zajednice muslimana (džema’ata), i njihovog vođe (imama). Rekoh: A ako ne budu imali zajednice-džemata, niti vođe-imama? Reče: Onda se odbij od svih tih grupacija/skupina, pa makar se kutnjacima držao za korijen drveta; sve dok ti smrt ne dođe budi na tome!“ (Sahihul-Buhari, br.3606, i br.7084., u poglavlju: Kako postupati ako nema zajednice-džema’ata?; Sahih Muslim, br.4890.; el-Sunen el-Kubra, Bejheki, br.17053-17244.; Mustedrek, Hakim, br.386.)

Pogledaj: http://www.slideshare.net/moh12/drzi-se-dzemaata-zajednice-muslimana

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam Sultanija džamije, Plav, Sandžak, CG

minber.ba

Related Articles

Back to top button