Islamske teme

VELIKI GRIJESI MEĐU SUPRUŽNICIMA II DIO

Mnogi su hadisi koji slove da je ženi veliki grijeh da odbije muža u postelji, kada je pozove. Neki od tih hadisa jesu sljedeći i povlače za sobom sljedeće posljedice.

l- Proklinju je meleki EI-Buhari i Muslim zabilježili su preko Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čovjek pozove svoju suprugu u postelju a ona odbije da se odazove, meleki je proklinju sve dok ne osvane.” Imam En-Nevevi, rahimehullah, komentirajući had is, zapisao je: “Hadis strogo zabranjuje da se žena ne odazove mužu u postelju, naravno, ako ne postoji šerijatski opravdan razlog. Čak ni mjesečni ciklus nije validan razlog za neodaziv, tim prije jer muž polaže pravo da se naslađuje njenim tijelom iznad pupka. Meleki je proklinju dok god je u tome grijehu, sve dok čovjek ima potrebu za njom ili pokajanjem i odazivom.”

2- Allah, dželle šanuhu, se rasrdi na nju Muslim je zabilježio kako je Ebu-Hurejra, radijallahu anhu, prenio sljdeći h adis:” Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, ni jedan čovjek ne pozove svoju suprugu u postelju, pa ga ona odbije, a da Onaj na nebesima ne bude srdit na nju, sve dok se muž ne odljuti.” Er-Ragib kaže: “Ovdje srdžba predstavlja veliki gnjev koji za sobom povlači kaznu.” Šejh Muhamed b. ei-Usejmin, rahimehullah, kaže: “Ovaj hadis nosi strašniju poruku od onoga gdje stoji da je meleki proklinju, jer, gore je kada se Allah, dželle šanuhu, rasrdi na čovjeka nego kada ga prokune, Allah nas sačuvao!”

3- Allah ne prima njena dobra djela EI-Hakim i Et-Taberani zabilježili su da je Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, prenio sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Dvije su vrste ljudi čiji namaz neće biti primljen: rob koji je pobjegne od svoga vlasnika dok se ne vrati i žena nepokorna svome mužu dok mu se ne pokori.” A treba napomenuti da je mužu zabranjeno da bezrazložno ignoriše suprugu i uskrati joj spolni odnos, jer to ima štetne posljedice. Ako to učini bez razloga, griješan je prema Allahu, dželle šanuhu, jer je nanošenje štete u osnovi zabranjeno. Nema sumnje da je ignorisanje supruge u postelji krajnje opasna stvar, posebno danas kada su iskušenja mnogobrojna i kada je olakšana činjenje prijestupa. Dakle, muž treba da se boji Allaha, dželle šanuhu, kada je u pitanju njegova supruga i da je ne izlaže iskušenjima. Ako je ignorisanje supruge odgojnog karaktera, tada ne smeta, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoje supruge ignorisao tako što im nije dolazio po mjesec dana.

4- Time oskrnavljuje Allahova, dželle šanuhu, prava Et-Taberani je preko Zejda b. Erkama, radijallahu anhu, zabilježio i ovaj hadis: “Žena ne izvršava obaveze prema Allahu, dok ne bude izvršavala sve obaveze prema mužu; ako je pozove, a ona na sedlu, treba mu se odazvati.”

www.novihorizonti.ba

Related Articles

Back to top button