Islam

VRIJEDNOST POJEDINIH SURA I AJETA IZ KUR’ANA

Ebu Mes’ud El-Ensari, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

«Ko noću prouči posljednja dva ajeta iz sure El-Bekare, dovoljna su mu.»[1]

Biografija prenosioca ovog hadisa

Ime Ebu Mes’uda je: Ukbe ibn Amr ibn Se’alebe El-Ensari, El-Bedri. On je jedan od ashaba koji je učestvovao u sastanku na Akabi, zatim u bici na Uhudu i ostalim bitkama. Ovaj časni ashab prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., stotinu i dva hadisa. Pred kraj svoga života nastanio se u Kufi gdje je i umro četrdesete godine po Hidžri.  

Komentar hadisa

U ovom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., upućuje svoje sljedbenike na važnost učenja posljednja dva ajeta iz sure El-Bekare, a to je kod nas poznato kao ašere Amenerresulu, koje glasi:

Allah, dž.š., kaže: “Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici –svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: -Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih.- I oni govore: -Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; Tebi ćemo se vratiti.- “

“Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj u dužnosti ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!”[2]

Vrijeme učenja ova dva spomenuta ajeta nastupa nakon zalaska sunca a još bolje je da to bude nakon jacije namaza, kao što je to naglašeno u nekim predajama.

Dio hadisa koji glasi: „dovoljna su mu,“ podrazumijeva da su mu dovoljna kao zamjena za noćni namaz te noći, kao i da su mu dovoljna kao zaštita od bilo kakvog zla te noći.

Ako čovjek postupa po ovom hadisu i bude učio ova dva ajeta, uistinu će moći da svake noći zaradi veliki sevap i da bude zaštićen te noći od šejtanskog ili bilo kakvog drugog zla.

Ima i drugih hadisa koji govore o vrijednosti ova dva ajeta, a jedan od tih hadisa glasi:

“Jedne prilike kada je Džibril, a.s., sjedio kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., čuo je neki glas iznad svoje glave, te je podigao glavu na što mu Džibril, a.s., reče: Ovo je zvuk nebeskih vrata koja se do danas nisu otvorila. Kroz ta vrata se na zemlju spustio melek koji do sada nije nikada silazio. Prišao je i nazvao selam a zatim rekao: Budi sretan i počašćen sa dva svijetla, koja nisu data nikom od poslanika prije tebe: Fatihatul-kitab (sure El-Fatiha) i završetak sure El-Bekare, koji god harf od toga proučiš, bit će ti to dato.“[3]

Ebu Ubejde u svojoj knjizi “Vrijednosti Kur’ana” je zabilježio ovaj hadis i na kraju se u njegovoj predaji dodaje i ovo:

“Pa učite ove ajete i podučavajte vašu djecu i vaše žene tim ajetima, jer zaista su oni Kur’an koji se uči, salavat koji se donosi i dova koja se prima.”

Mnogo je hadisa koji govore o vrijednosti učenja pojedinih sura i ajeta iz Kur’ana. Ovom prilikom ćemo spomenuti slijedeće:

Vrijednost Ajetul-Kursijje: za koju Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: To je najveličanstveniji ajet iz Kur’ana.“

Također, Poslanik kaže: „Ko prouči Ajetul-Kursijju poslije svakog namaza ne sprečava ga od ulaska u Džennet ništa osim smrti.“[4]

Vrijednost sure El-Kehf:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Ko nauči prvih (ili zadnjih) deset ajeta sure El-Kehf biće zaštićen od Dedždžala.“

Suru El-Kehf je lijepo učiti petkom, ako ne cijelu suru onda bar ovih deset ajeta.

Vrijednost sure El-Mulk (Tebarekellezi bijedihul-mulk):

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Jedna sura iz Kur’ana koja ima trideset ajeta se zauzimala za čovjeka sve dok mu nisu oprošteni grijesi. To je sura Tebarekellezi bijedihul-mulk (sura El-Mulk).“[5]

Također se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prenosi da ova sura čuva čovjeka od patnje u kaburu:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Sura El-Mulk je ta koja brani i spašava, ona čuva čovjeka od patnje u kaburu.“[6]

Abdullah ibn Abbas, r.a., je rekao nekom čovjeku: „Hoćeš li da ti ispričam jedan hadis koji će te mnogo obradovati? -Hoću- reče čovjek. Tada Ibn Abbas reče: -Uči Tebarekellezi bijedihul-mulk (sura El-Mulk) i poduči njoj svoju familiju, djecu, sluge, komšije, jer je to sura koja čuva i koja će se zauzimati kod Allaha, dž.š., na Sudnjem danu za onoga ko je bude učio, tražeći da bude zaštićen od džehennemske vatre i od patnje u kaburu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Volio bih da ta sura bude u srcu svakog čovjek od mog ummeta.“[7]

Vrijednost sure El-Ihlas, (Kulhuvallahu ehad):

Za suru El-Ihlas (Kulhuvallahu ehad) Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao da vrijedi koliko trećina Kur’ana.[8]

Vrijednost sure El-Felek i En-Nas (El-Muavvizetejni):

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže da se čovjek ne može zaštititi od džinskih i šejtanskih zavođenja ničim boljim kao što se može zaštititi sa ove dvije sure. Također postoje hadisi koji govore od vrijednosti prve sure u Kur’anu, El-Fatihe, sure Jasin i tome slično.


[1] Muttefekun alejhi. Buharija ga je zabilježio 9/55 (5009) u Kitabu fedailil-Kur’an a Muslim 6/333 (1877) u Kitabu salatil-musafirin, a ovo spomenuto je Muslimova predaja.  

[2] Sura El-Bekare, 285-286.   

[3] Hadis je zabilježio Muslim.   

[4] Hadis su zabilježili Nesai i Ibn Hibban.   

[5] Hadis je hasen a zabilježili su ga Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže i Ahmed.     

[6] Hadis je zabilježio Tirmizi.     

[7] Hadis je zabilježio Abd ibn Humejd u svom Musnedu.      

[8] Hadise o vrijednosti ovih sura je zabilježio Muslim i drugi muhaddisi.       

Related Articles

Back to top button