Nekategorisano

OPIS DŽENNETA I DŽEHENNEMA

Enes ibn Malik, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

«Džennet je opasan sa poteškoćama, a Džehennem je opasan sa užicima (tj.strastima).»[1]

Komentar hadisa

Sa poteškoćama u ovom hadisu misli se na ono što je čovjeku naređeno da radi kao što je izvršavanje i redovno obavljanje ibadeta i izostavljanje svega onoga što je zabranjeno, bilo to da se ta dijela čine jezikom ili tijelom.

Sa užicima u ovom hadisu misli se na ovodunjalučko uživanje koje je šerijatski zabranjeno.

Ovaj hadis se ubraja u skupinu hadisa gdje je došla do izražaja Poslanikova, s.a.v.s., posebnost a to je rječitost, tj. mogućnost da sa malo riječi iskaže veliko značenje. U ovom hadisu Poslanik, s.a.v.s., podstiče na izvršavanje vjerskih obaveza i ukazuje na opasnost slijeđenja strasti. Pojašnjenje ovog hadisa nalazimo u predaji Ebu Hurejre, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Kada je Allah, dž.š., stvorio Džennet poslao je meleka Džibrila, a.s., da vidi Džennet i rekao mu –Pogledaj kakav je Džennet i vidi ono što sam pripremio džennetlijama. Kada je Džibril došao i vidio Džennet i ono što je Allah, dž.š., pripremio džennetlijama vratio se Allahu, dž.š., i rekao: -Tako mi Tvoje veličine, neće za njega niko čuti, a da neće nastojati da u njega uđe.

Tada je Allah, dž.š., naredio da se Džennet opaše poteškoćama, pa je rekao: -Idi sada ponovo pa pogledaj Džennet. Kada se Džibril vratio i vidio poteškoće kojima je opasan Džennet vratio se Allahu, dž.š., i rekao: -Tako mi Tvoje veličine bojim se da u njega neće niko ući.

Zatim je Allah, dž.š., poslao Džibrila da vidi Džehennem i ono što je u njemu pripremljeno za džehennemlije. Kada je Džibril došao i vidio kako plameni džehennemske vatre nadvisuju jedni druge, vratio se Allahu, dž.š., i rekao: -Tako mi Tvoje moći ne mislim da će iko čuti za njega, a da će dopustiti sebi i u njega pasti. Zatim je Allah, dž.š., naredio da se Džehennem opaše sa užicima i strastima i onda je rekao Džibrilu: -Idi pa ponovo pogledaj Džehennem. Kada ga je Džibril ponovo vidio rekao je: -Tako mi Tvoje moći bojim se da se od njega neće niko spasiti.”[2]

Nevevi -rahimehullah- kaže da se sa ovim poteškoćama kojima je opasan Dženent, misli na trud u redovnom izvršavanju naredbi, kontrolisanje srdžbe, opraštanje, blagost, dijeljenje sadake, lijepo postupanje sa drugima, sustezanje od harama i tome slično. Sa užicima kojima je opasan Džehennem, misli se na nedozvoljene/haram stvari, kao što su pijenje alkohola, činjenje zinaluka, ogovaranje (gibet) i tome slično.

Poruke ovog hadisa

Mnoštvo je blagodati koje je Allah, dž.š., pripremio onima koji uđu u Džennet, kao što se to naglašava u poznatom hadisu-kudsijji, gdje Poslanik, s.a.v.s., prenosi da je Uzvišeni Allah rekao:

„Pripremio sam u Džennetu, Mojim iskrenim robovima ono što oko nije ni vidjelo, niti je uho za to čulo, niti je čovjeku moglo naumpasti.“[3]

– Da bi čovjek zaradio Džennet treba biti uporan u savladavanju raznih poteškoća koje se na njegovom putu nađu…

– Isto tako, da bi se sačuvao Džehennema, pravi vjernik će nastojati da pobijedi sve strasti i prohtjeve koje ga cijeli život vuku prema Džehennemu…


[1] Hadis je sahih, a zabilježili su ga Muslim 17/163 (7061) i Tirmizi 7/280 (2684). Buharija je također, zabilježio hadis sličan ovome ali od Ebu Hurejre, r.a. 11/320 (6487).  

[2] Hadis je sahih, a zabilježili su ga Tirmizi 7/281 (2685), Ebu Davud, Nesai, Ibn Hibban i Hakim.   

[3] Hadis je sahih, a zabilježio ga je Muslim (7063).    

Related Articles

Back to top button