Islamske teme

ZAPAMTITE OVO: OVO SU DJELA OD KOJIH ĆE VAŠI MRTVI IMATI KORISTI

Primjeri dobrih dijela od kojih mrtvi imaju koristi:

1.Traženje oprosta za njih

Rekao je Uzvišeni:”Oni koji poslije njih dolaze, govore:’Gospodaru naš ,oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla…”(El-Hašr,10)

U hadisu kojeg prenosi Osman b.Affan, Allah sa njim bio zadovoljan, stoji:”Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, završio sa ukopom mrtvaca, stao bi kod njegovog kabura i kazao:’Tražite oprosta za vašeg brata i molite za njega da bude postojan i čvrst, jer se on sada ispituje.”

(Ebu Davud, 3221;Abdullah b.Ahmed u djelu Zevaidu-z-zuhdi, str.129; Bejheki u Sunenu, 4/56 ;Begavi, 1523; Imam Nevevi u djelu El-Ezkar kaže da je hadis dobar, dok ga Hakim smatra ispravnim,1/370, a sa njim se slaže i Zehebi.)

2.Dova

Prenosi Burejde b.El-Hasib da ih je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme podučavao šta da uče kada posjete mezarje, pa bi govorio:“Učite:Neka je na vas mir o stanovnici ovog mjesta, vjernici i muslimani i mi ćemo se vama pridružiti i molimo Allaha da i vama i nama oprosti.”(Muslim)

3.Sadaka

Abdullah b.Abbas prenosi da je umrla majka Sa’da b.Ubade u periodu dok je on bio odsutan.Pa nakon što je došao upitao je Poslanika:Moja majka je umrla, pa da li će joj koristiti ako udjelim sadaku za nju.Poslanik mu reče:Da.Tada Sa’d reče:Svjedok si o Allahov Poslaniče da sam dao dvije plodne bašte kao sadaku za moju majku.”(Buhari, 2756,2762,2870)

4.Post

Aiša ,prenosi da je Allahov Poslanik kazao:”Ko umrle, a imao je u obavezu post, neka za njega posti neko bližnji.”((Buhari, 1952 i Mmuslim,1147)

5.Hadž

Prenosi Ibn Abbas da je neka žena iz plemena Džuhejna došla Poslaniku sallalahu alejhi ve selleme i kazala:“Moja majka se zavjetovala da će obaviti hadž, pa je umrla, a nije ga obavila, pa da li ja mogu da obavim hadž za nju’.Poslanik joj tada odgovori:’Da, obavi hadž za nju, jer šta misliš da je tvoja majka ostala nekom dužna ,da li bi za nju vratila dug?Vratite dug Allahu, jer to je preče.“(Buhari,1852,6699 i 7315)

6.Vraćanje duga

Muslimani su složni da ukoliko neko vrati dug za nekoga, da spada odgovornost sa dužnika, pa makar onaj koji vrati dug bio i stranac i ne bio njegov nasljednik.Na to ukazuje hadis u kojem se navodi da je Katade zagarantovao da će vratiti dug za neko umrlu osobu, pa kada ga je vratio, Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme je kazao:“Sada se njegova koža ohladila.”(Ahmed,Tajalisi,Bejheki,Bezzar)

(Ibn Ebi-l-Izz ,Šerhu-l-akideti-tahavijjeti 2/685-687)

Rekao je imam Tahavi:”Mrtvi imaju koristi od dove koju živi čine za njih i od sadake koju daju.”

Komentarišući ove riječi imam Ibn Ebi-l-Izz veli:”Učenjaci ehli sunneta su složni da mrtvi imaju koristi od dvije stvari:

1.Od onoga djela kojem je on sam bio uzrokom za vrijeme svoga života

2.Od dove i traženja oprosta za njih,t e od sadake i hadža koji se za njih obavi.

Međutim, oni se razilaze po pitanju koji sevap stiže od hadža, pa tako Muhammed b.Hasan veli da mrtvi imaju korist od imetka koji se potroši za obavljanje hadža ,dok sevap od hadža ima onaj ko ga obavlja.A većina učenjaka smatra da hadž pripada onome za koga se obavlja, što je i ispravno.

Učenjaci se također razilaze da li sevap stiže umrlima od tjelesnih ibadeta koje uradimo za njih , kao što su post, namaz, učenje Kurana i zikr ,pa tako Ebu Hanife, Ahmed i većina učenjaka iz prvih generacija smatraju da mrtvi od toga imaju koristi i da sevap od toga stiže do njih, dok po mezhebu Šafije i Malika sevap od tih dijela ne stiže.”

Šerhu-l-akideti-t-tahavijjeti 2/683

Preveo:Senad Muhić

Related Articles

Back to top button