Islam

ŽENA KOJOJ SE GARANTUJE DŽENNET

Abdurrahman ibn Avf, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

«Kada žena klanja svojih pet dnevnih namaza, posti mjesec Ramazan, čuva svoje poštenje i bude pokorna svome mužu, reći će joj se:  -Uđi u Džennet na koja god vrata želiš.»[1]  

Biografija prenosioca ovog hadisa

Abdurrahman ibn Avf El-Kureši je jedan od desetorice ashaba kojima je obećan Džennet. Veoma rano je primio islam i bio je poznat po svojim vrlinama i ljudskim vrijednostima. On je jedan od šestorice kojima je halifa Omer, r.a., ostavio da izaberu halifu poslije njegove smrti. Bio je među najhrabrijim ashabima u bitkama. Prisustvovao je bitci na Bedru, Uhudu, i toga dana je na Uhudu zadobio dvadest i jednu ranu. Bio je vrlo darežljiv tako da je jednom prilikom udijelio kao sadaku čitavu karavanu u kojoj je bilo sedam stotina deva sa njihovim tovarom. Kada mu je prikučila smrt oporučio je da se od njegove imovine udijeli hiljadu konja i pedeset hiljada dinara na Allahovom putu. Umro je u Medini 32. godine po Hidžri.

Komentar hadisa

U ovom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., spominje stvari koje ženi garantuju Džennet ako ih bude izvršavala, a to su: da redovno klanja pet dnevnih namaza, da posti mjesec Ramazan, da čuva svoje poštenje i da bude pokorna svome mužu.

Gledajući na važnost bračnog života, prava supružnika i njihovo uzajamno poštivanje, ovom prilikom spomenut ćemo nekoliko hadisa u kojima se govori o ovoj temi:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Najbolji od vas su oni koji najljepše postupaju prema svojim ženama.“

“Najvažniji uvjet koji se treba ispoštovati je onaj na koji ste se obavezali prilikom sklapanja braka.”[2] 

“Da sam ikome naredio da učini sedždu čovjeku, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu”[3]

“Koja god žena umre a njen muž bude s njom zadovoljan ući će u Džennet.”[4]  

“Kada čovjek pozove svoju ženu u postelju, pa ona odbije da mu dođe, a on zanoći ljut na nju, meleki je proklinju  do sabaha.”[5]

“Trima osobama se njihov namaz ne diže iznad njihovih glava (ne prima se) ni za jedan pedalj: čovjeku koji je imam (predvodnik) ljudima, a oni ga ne vole, ženi koja zanoći, a  njen muž bude na nju ljut, i dvojici braće koji su u zavađi.”[6]  

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upitao neku ženu: “Imaš li ti muža? Ona je odgovorila da ima, na što joj je Poslanik, s.a.v.s., reče: -Kako postupaš s njim? Ona odgovori: -Onako kako najbolje znam.” Tada je Poslanik reče: -Pazi na to kako postupaš sa njim, jer je on tvoj Džennet i(li) Džehennem.”[7]


[1] Hadis je sahih, a zabilježili su ga Ibn Hibban u Sahihu 9/471 (4163), Taberani u El-Mu’džemul-evsatu i drugi.  

[2] Hadis je zabilježio Muslim (2543).   

[3] Hadis je hasen, a zabilježili su ga Tirmizi i ostali.     

[4] Hadis je zabilježio Tirmizi.     

[5] Muttefekun alejhi.      

[6] Hadis je zabilježio Ibn Madže.      

[7] Hadis je zabilježio Ahmed.       

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button