Pitanja i odgovori

Da li je odrasloj osobi propisano da za sebe zakolje akiku ako to roditelj nije učinio za nju?

PITANJE: Da li je odrasloj osobi propisano da za sebe zakolje akiku ako to roditelj nije učinio za nju?

ODGOVOR: Klanje akike propisano je roditelju u znak zahvale Plemenitom Gospodaru na blagodati potomstva koje mu je podario, te iz želje da ta žrtva bude bereket novorođenčetu. Roditelj koji ne zakolje akiku ostavio je taj sunnet, a da li je djetetu propisano da, kada poraste, za sebe zakolje akiku ili ne, učenjaci imaju različita mišljenja:

Rekao je Ibn Kudama: “Ako nikako ne zakolje akiku, te dječak poraste i stekne imovinu, nije dužan zaklati akiku. Imam Ahmed je pitan o ovom slučaju pa je rekao: ‘To je dužnost roditelja!’, tj. neće sam za sebe zaklati akiku jer je to sunnet drugoj osobi – roditelju. Ata i Hasan su rekli: ‘Zaklat će akiku na svoje ime, jer je klanje akike na njegovo ime propisano, a on je zalog svoje akike, te stoga treba biti propisano da sam sebe iskupi.’” (El-Mugni, 9/364)

Ibn Kajjim također prenosi od Ahmeda da je upitan o čovjeku kojeg njegov roditelj obavijesti da nije na njegovo ime zaklao akiku, da li će je zaklati sam sebi, pa je rekao: “To je dužnost roditelja!” U drugoj predaji navodi se da je rekao: “Ako bi to neko učinio, ne smatram to pokuđenim.” (Tuhfetul-mevdud, 87)

Šejh Ibn Baz, Allah mu se smilovao, smatra da je pohvalno da akiku zakolje sam za sebe onaj za koga je roditelj nije zaklao, jer je akika pritvrđeni sunnet, a roditelj je to ostavio, pa je propisano da je zakolje kada bude u mogućnosti. Kao dokaz navodi uopćenost predaja kojima je propisana akika, poput hadisa: “Svaki je dječak zalog svoje akike, koja se kolje na njegovo ime sedmi dan, brije se njegova glava i nadijeva mu se ime!” (Ahmed, br. 20095, Ebu Davud, br. 2836, Tirmizi, br. 1522, Nesai, br. 4220, Ibn Madža, br. 3165, a šejh Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim), i predaje u kojoj je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, naredio da se za dječaka zakolju dvije ovce, a za djevojčicu jedna. (Ahmed, br. 6713, Ebu Davud, br. 2837, Tirmizi, br. 1513, Nesai, br. 4212, Ibn Madža, br. 3162, a Tirmizi je rekao da je hasen-sahih) Ove predaje nisu usmjerene isključivo roditelju, tako da obuhvataju i samo dijete, majku i drugu rodbinu! (Ibn Baz, Fetve, 26/266)

Što se tiče hadisa u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao za sebe akiku nakon poslanice, njegov lanac prenosilaca je slab. (Bezar, 13/478, br. 7281) Svemogući Allah najbolje zna!

Odgovorio: dr. Hakija Kanurić

Related Articles

Back to top button