Pitanja i odgovori

Da li meleki koji pišu čovjekova djela napuste čovjeka kad ima intimni odnos ili ide u wc ?

Pitanje: Da li meleki koji pišu čovjekova djela ikad napuste čovjeka i pod kojim uvijetima?

Odgovor: Slavljen neka je Allah.

Prvo: Učenjaci se jednoglasno slažu da će djela koja je čovjek učinio svjedočiti protiv njega, bilo da ih je učinio u pristojnim ili nepristojnim mjestima kao toalet, u poslušnosti Allahu ili neposlušnosti i grijehu. Sve što je čovjek uradio u toku svog života na dan proživljenja će to naći u knjizi djela, bila ta djela mala ili velika, važna ili beznačajna. Allah Uzvišeni kaže:

I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. “Teško nama!” – govoriće – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. (18:49)

Drugo: Učenjaci se razlikuju po pitanju da li meleki koji pišu djela napuštaju čovjeka u nekim mjestima ili situacijama. Tri su mišljenja:

1. Prvo mišljenje je da meleki koji pišu djela nikad ne napustaju čovjeka ni pod kakvim okolnostima:

Šejh Ibn Usejmin (da mu se Allah smiluje) kaže:

Jesu li ova dva – misleći na meleke – uvijek sa pojedincem? Da, jer Allah kaže: “on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.” (50:18). I predloženo je to da meleki napuste čovjeka kada ide u toalet ili ima intimni odnos, dok se ne dokaže da je Poslanik s.a.v.s. to rekao za generalno značenje se uzimaju riječi a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.”

2. Drugo mišljenje je da meleki napuste čovjeka u određenim situacijama: u toaletu i kada ima intimne odnose. Neki učenjaci su dodali i kad uzima gusul. (puno pranje)

Ibn El-Hejtemi (da mu se Allah smiluje) kaže:

Meleki koji pišu djela nas ne napuštaju osim kad idemo u toalet, imamo intimni odnos, ili uzimamo gusul kao što je rečeno u hadisu. Al-Fataawa al-Hadeethiyyah (p. 47)

As-Safareni (da mu se Allah smiluje) kaže:

Oni ne ostavljaju čovjeka ni pod kakvim okolnostima. Rečeno je: U stvari, oni ga napuste kad ide u toalet. El-Hasan kaže: Meleki napuštaju čovjeka u dva slučaja: Kada čini nuždu i kada ima intimni odnos. U stvari ako napuste čovjeka u toj situaciji, to ne znači da i dalje ne zapisuju djela koja on reče ili učini. Lawaami‘ al-Anwaar al-Bahiyyah(1/448)

Oni citiraju nekoliko stvari kao dokaz za to:

Prenosi Ibn Omer da je Poslanik (neka je mir i blagoslov Allahov na njega) rekao:

“Čuvajte se golotinje jer su s vama i oni koji vas nikad ne napuštaju osim kada činite nuždu ili imate intimni odnos sa suprugom, stidite ih se”. (Prenosi Tirmizi br.2800) Tirmizi je nakon što ga je citirao rekao da je hadis garib. Ovaj hadis je ocjenjen kao daif od strane šejha Albanija u as-Silsilah ad-Da‘eefah (br. 2300)

Preneseno je od Ibn Abasa da je Poslanik (neka je mir i blagoslov Allahov na njega) rekao:

“Allah vam zabranjuje da budete goli, zato se stidite plemeniti meleka koji pišu djela koji vas nikad ne napuštaju osim kad idete u toalet, kada ste džunub i kada činite gusul. Ako neko od vas uzima gusul gol, neka se skrije odjećom ili zidom.”

Ibn Tejmije (da mu se Allah smiluje) kaže:

Preneseno je od Ibrahima el-Harbija, i od Ibn Bata hadis Ibn Omera. Hadis je sahih.

3. Treće mišljenje je ono koje je dokazano u Kur’anu i Sunnetu a to je da svaki čovjek ima dva meleka kod sebe koji vide sve što on radi i zapisuju u njegova djela, bila ona dobra ili loša, na pristojnom ili nepristojnom mjestu. Ali nema ničeg u Kur’anu ili Sunnetu što objašnjava kako meleki broje i zapisuju djela i da li ulaze sa čovjekom na svako mjesto na koje i on uđe, ili im je Allah omogućio da znaju što čovjek radi ili govori bez potrebe da uđu s njim u istu prostoriju.

A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedžid | islamqa

Prijevod i obrada: svjetlo-dunjaluka.com

Related Articles

Back to top button