Islamske teme

Da li održavanje rodbinskih veza produžava život, i kako to razumijeti?

Pitanje:

Da li možete da mi protumačite ovaj hadis: “Enes, radijellahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ‘Koga raduje da mu se njegova opskrba poveća (proširi) ili da mu se njegov život produlji, neka obilazi svoju rodbinu!’“?

Odgovor:

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu, a zatim:
Buhari i Muslim bilježe od Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Koga raduje da mu se njegova opskrba poveća (proširi) ili da mu se njegov život produlji, neka obilazi svoju rodbinu!“1

Proširenje opskrbe znači mnoštvo opskrbe, njeno umnožavanje i berićet, te povećanje u pravom smislu. Dok, kada je u pitanju „da mu se njegov život produlji“, učenjaci imaju različita shvatanja.

Neki kažu da to znači: povećanje tjelesne snage.
Drugi, pak, kažu da to znači: posjedovanje berićeta u godinama, i uspjeh u činjenju dobrih djela, i provođenje svoga vremena u onome što će mu koristiti na Ahiretu, te čuvanje vremena od toga da se provodi u onome što nije korisno.
Dok, ima i onih koji kažu da to znači: da će se nakon njegove smrti spominjati po dobru.
A ima i onih čije mišljenje je: da će mu njegov životni rok biti zapisan sa uvjetom, kao kada bi se kazalo: ‘Ako bude održavao rodbinske veze živjet će toliko i toliko, u suprotnom neće’, i time će produžavanje života biti u pravom smislu te riječi.
Ovo spominje imam En-Nevevi u svom komentaru na „Sahih Muslim“ (16/114), i Ibn Hadžer u svom djelu „Fethul-Bari“ (4/302).

Ovo zadnje mišljenje je najprioritetnje, stoga značenje hadisa bit će: „Koga raduje da mu se njegova opskrba poveća“ pa mu se ona umnoži i berićetna postane, ili „da mu se njegov život produlji“, neka održava rodbinske veze. I na taj način će održavanje rodbinskih veza biti šeriatsi razlog za povećanje njegove opskrbe, i produžavanja njegova života, tako da nije toga (tj. održavanje rodbinskih veza) on ne bi imao povećanu opskrbu niti produženi život – Allahovom odredbom i hikmetom.

Šejh Albani, rahimehullah, je kazao:
“Ovaj hadis se razumije i prihvata po njegovoj vanjštini, to znači: da je Uzvišeni Allah Svojom mudrošću učinio da održavanje rodbinske veze bude šerijatski sebeb za produžavanje života, a isto tako lijep ahlak i dobročinstvo prema komšiji, kao što to stoji u određenim sahih hadisima. I ovo nije u suprotnosti sa onim što je opće poznato u vjeri, a to da je životni rok već određen i zapisan, zato što je ovo s aspekta konačnice, baš poput sreće i nesreće, jer su one, također, određene što se tiče pojednaca, ko je od njih sretan a ko nesretan, stoga, određeno je da su i sreća i nesreća povezane šerijatskim sebebima. I kao što se iman povećava i smanjuje – a njegovo povećavanje biva dobrim djelima, dok smanjenje grijesima – i to ništa ne mijenja od onoga što je zapisano u Levhi mehfuzu, isto tako je i sa godinama, one se produžavaju i smanjuju sa aspekta šerijatskih sebeba, i to nije u suprotnosti onome što je zapisano u levhi mahfuz.”2

Imam Et-Tahavi el-Hanefi, rahimehullah, je rekao:
“Može značiti da Uzvišeni Allah kada želi da stvori čovjeka, On odredi da će njegov edžel (životni rok), ako bude dobro činio, biti toliko i toliko, ako, pak, ne bude dobro činio, onda će biti toliko i toliko, što je manje u odnosu na prvi edžel. Ako bude činio dovu, onda će od njega uklonuti to i to (od belaja i nedaća), a ako, pak, ne bude dovio, onda će ga zadesiti to i to. Također, ako bude činio to i to (od harama) biće mu uskraćeno to i to (od dobara), ako, pak, ne bude činio to i to (od harama) biće mu ukazano to i to ( od dobara), i ovo će biti od onoga što je pritvrđeno i zapisano u Sahifi (tj. Levhi mahfuz) u kojoj se ništa ne dodaje niti iz nje uklanja.”3

Imam el-Halimi, rahimehullah, je o značenju ovog hadisa rekao sljedeće:
“Od ljud ima onih kojima je Uzvišeni Allah odredio da, ako budu održavali rodbinske veze, živjeti dosta godina, ako, pak, ne budu održavali rodbinske veze, živjet će manje od toga, prema tome, u hadisu se cilja na pravo produžavanje života.”4

Što se tiče šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimahullah, on je kazao sljedeće:
Postoje dva edžela (životni rok), jedan je apsolutni edžel kojeg zna samo Uzvišeni Allah, i drugi je ograničeni edžel, i s ovim postaje jasno značenje riječi Poslanika: „Koga raduje da mu se njegova opskrba poveća (proširi) ili da mu se njegov život produlji, neka obilazi svoju rodbinu!“, jer je Uzvišeni Allah, uistinu, naredio meleku da svakom stvorenju zapiše njegov životni rok, te je rekao: ‘Ako bude održavao rodbinske veze, povećat ću mu toliko i toliko (godina)’, a melek ne zna da li će mu godine biti povećane ili ne; ali Uzvišeni Allah dobro zna ono na čemu će biti čovjekova konačnica, pa kada to nastupi, tada se neće ni ubrzati ni odgoditi.5

Šejh Salih el-Feuzan, hafizahullah, je kazao:
“Značenje ovog hadisa jeste da je Uzvišeni Allah, onome ko održava rodbinske veze, obećao ahiretsku nagradu i produžavanje životnog roka, te povećavanje njegove opskrbe, kao nagrada za njegovo dobročinstvo.
I nema suprotnosti između ovog hadisa i hadisa u kome se spominje da je svakom čovjeku određen njegov edžel i opskrba još dok je on bio u utrobi svoje majke, zato što postoje sebebi koje je Uzvišeni Allah učinio razlogom za produžavanje života, i razlogom za povećavanje opskrbe. Ovaj hadis ukazuje na to da su dobročinstvo i održavanje rodbinske veze sebeb za dug život i sebeb za obilnu opskrbu, a Uzvišeni Allah je taj koji određuje edžele i sebebe. Ima stvari za koje je Uzvišeni Allah odredio sebebe, te ih povezao i rasporedio s njima, pa kada se one dogode, uz ostvarene šarte i uklonjene prepreke, tada će se, neminovno, dogoditi i njeni rezultati, odredbom i nagradom od Uzvišenog Allaha.”6

Rekao je šejh Ibn Džibrin, rahimehullah:
“A to zbog toga što Uzvišeni Allah nagrađuje roba shodno njegovim djelima, pa onaj ko održava rodbinske veze, Allah će održavati njegov život i rizk, istinskim održavanjem, i suprotno ovom je onaj ko bude kidao rodbinske veze, Allah će njegov život i rizk presjeći.”7

Izvor: https://islamqa.info/ar/145514
Prevod: Menhedž

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button