Islam

DJELA KOJA GARANTUJU DŽENNET

Ubade ibn Samit, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

«Garantujte mi šest stvari, ja ću vama garantovati Džennet: kada pričate govorite istinu, ispunjavajte ono što obećate, sačuvajte ono što vam je povjereno, čuvajte svoja stidna mjesta (svoje poštenje), obarajte svoje poglede i čuvajte svoje ruke.»[1]   

Biografija prenosioca ovog hadisa

Ubade ibn Samit El-Ensari je cijenjen ashab, poznat po svojoj pobožnosti. Prisustvovao je sastanku na Akabi, učestvovao je u bitci na Bedru, kao i ostalim bitkama. Bio je među onima koji su osvojili Egipat i on je prvi kadija u Palestini. Prenio je od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 181 hadis. Umro je u Jerusalimu 34. godine po Hidžri, neka je Allah, dž.š.,  zadovoljan  sa njim i sa ostalim ashabima.

Komentar hadisa

U ovom hadisu je je spomenuto šest stvari ili svojstava  koje Allahov Poslanik, s.a.v.s., traži od svog ummeta da ih primjenjuju jer na taj način obezbjeđuju sebi ulazak u Džennet, ili sa prvom skupinom koja u njega uđe, ili će u Džennet ući bez prethodnog kažnjavanja. Izvršavanje ovih šest stvari vjerniku garantuje rahatluk i Allahovo zadovoljstvo sa njim, na ovom i na onom svijetu. Spomenutih šest stvari su:

1. Iskrenost u govoru i komuniciranju sa ljudima, u dopisivanju sa njima ili tome slično. Iskrenost je svojstvo koje svog vlasnika vodi u Džennet jer Allah, dž.š., kaže:

“Iskreni i iskrene…Allah je njima pripremio oprost i veliku nagradu.”[2]        

Nije dozvoljeno vjerniku da se koristi neistinom osim kada laž pomaže u izmirenju zavađenih ljudi i tome slično.

2. Ispunjavanje obećanja, tj. izvršavanje onog što se obeća. Kada neko od vas obeća nekom nešto, neka to ispuni, jer je to osobina vjernika. Zapostavljanje obećanja je od osobina munafika, jer Poslanik, s.a.v.s, u poznatom hadisu napominje da je od osobina munafika, kada nešto obeća da to ne ispuni.

Također, Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:

“I svoja obećanja ispunjavaju kada obećaju…”[3]  

3. Čuvanje onoga što je povjereno. Od osobina vjenika je da sačuva ono što mu je neko povjerio, bilo da se radi o nekoj tajni, ili nečemu materijalnom što je dato na čuvanje.

To je, također, jedna od osobina vjernika, jer Allah, dž.š., kada opisuje vjernike u Kur’anu kaže:

“Vjernici su oni koji svoje emanete i ugovore čuvaju.”[4]  

Ovo čuvanje emaneta podrazumijeva izvršavanje svih naredbi i klonjenje svih zabrana, jer nam je privrženost vjeri od najvećih emaneta.

4. Čuvanje stidnih dijelova tijela. To podrazumijeva čuvanje od svih vrsta harama kao što je to blud, homoseksualizam, spolno općenje sa životinjama i čuvanje od svega onoga što vodi do ovakvih grijeha. Podstičući vjernike na čuvanje morala Allahov Poslanik, s.a.v.s., u drugom  hadisu kaže:

“Ko mi garantuje za ono što što mu je između vilica (jezik) i za ono što mu je između nogu (spolni organ) ja njemu garantujem Džennet.”[5]

5. Obaranje pogleda. Od vjernika i vjernice se traži da obaraju svoje poglede od svega što je ružno i zabranjeno. To je kur’anska naredba, jer Allah, dž.š., kaže:

“Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja.”[6]

 U jednom hadisi-kudsi Allahov Poslanik, s.a.v.s., navodi da je Allah, dž.š., rekao.:

“Zabranjeni pogled je otrovna strelica od Iblisovih strelica. Ko se od njega sustegne iz straha od Mene, Ja ću mu umjesto toga dati vjerovanje (iman) čiju će slast osjetiti u svome srcu.”[7]  6. Čuvanje ruku od svih vidova nedopuštenih djela koja se sa rukama mogu učiniti, kao što su krađa, otimanje tuđe imovine, uznemiravanje ljudi, nasilja, uzimanja i dodirivanja svega onoga što po islamskim propisima  nije dozvoljeno da se uzima itd.


[1] Hadis je sahih, a zabilježili su ga: Ahmed 5/333, Ibn Hibban, Ibn Huzejme i Hakim u Mustedreku 4/358. 

[2] Sura El-Ahzab, 35.  

[3] Sura El-Bekare, 177.   

[4] Sura El-Mu’minun, 8.   

[5] Hadis je zabilježio Buharija.    

[6] Sura En-Nur, 30.   

[7] Hadis je sahih, a zabilježili su ga Taberani i Hakim.     

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button