Islam

VJERNIKU JE UVIJEK DOBRO

Suhejb, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

«Čudno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro.»[1]   

     Biografija prenosioca hadisa

Suhejb ibn Sinan, r.a., je među ashabima koji su prvi prihvatili islam. U Mekki je bio uznemiravan i mučen zbog toga što je musliman pa je učinio Hidžru u Medinu, i zbog njega je objavljen ovaj kur’anski ajet:

“A ima ljudi koji žrtvuju sebe da bi Allaha umilostivili.”[2] 

Suhejb, r.a., je mnogo naučio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., što su tabi’ini prenosili kasnije od njega. Umro je 38. god. po Hidžri i ukopan u Medini.

     Komentar hadisa

U komentaru ovog hadisa navest ćemo još jedan hadis koji se dotiče ove teme.

Ebu Derda’, r.a., je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaže:

„Zaista je Allah, dž.š., rekao: -O Isa, sine Merjemin, Ja ću poslati poslije tebe ummet koji će, ako ga zadesi sreća zahvaljivati i činiti šukr, a ako ih zadesi nesreća strpiće se, a neće imati ni blagosti, a ni znanja. Isa, a.s., upita:  -O Gospodaru, kako to, a neće imati ni blagosti, niti znanja?  Allah, dž.š., mu tada odgovori: -Ja ću im dati od Svoje blagosti i od Svog znanja.”[3]

Ono što se čovjeku u životu dešava ostavlja utisak na njega, bilo od  dobra ili zla. Kada ga zadesi bogatstvo, blagodat, zdravlje, olakšanje on se uzoholi i čini nered, a ako ga zadesi siromaštvo, bolest i poteškoća izgubi povjerenje u Allaha i prepusti se jadikovanju i žalosti te živi tako teškim životom.

Sa vjernikom nije takva situacija jer zbog blagodati vjerovanja i iskrenosti. On ne pada u ovakva stanja u koja zapada obični čovjek koga nije obasjalo svjetlo vjerovanja u njegovom srcu. Vjernik se ne oholi kada je bogat, niti jadikuje zbog siromaštva, bolesti i kod brze promjene sreće. On je zahvalan na blagodatima, a strpljiv na nesrećama i dobro zna da ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimoići,  a da ono što ga je promašilo nije ga moglo nikako zadesiti. On zna da sve ovo što se dešava biva sa Allahovim kaderom i Njegovim određenjem. On je zadovoljan u oba ova stanja, nada se nagradi kod Allaha zbog svoje strpljivosti, kao što se nada nagradi zbog svoje zahvalnosti. Ovo je ta odlika i specifičnost vjernika koju ne posjeduje niko drugi osim vjernik.

                                                                             Poruke ovog hadisa

   -Zaista je zahvala na blagodatima i strpljivost kod nedaće osobina vjernika,

   -Ispravno vjerovanje je najjače oružje koje pomaže u raznim situacijama, blagodatima ili nedaćama,

   -Vjernik će biti nagrađen  u obje ove situacije,

   -Zaista je oholost kod bogatstva i izobilja a očajavanje kod siromaštva i neimaštine osobina onih koji nisu vjernici.


[1] Hadis je hasen, a zabilježili su ga: Tirmizi 6/606 (2419) u Kitabuz-zuhdu, Ibn Madže, Malik i  Ahmed.  

[2] Sura El-Bekare, 208.   

[3] Hadis je sahih, a zabilježili su ga  Ahmed 6/450 i Hakim 1/348.  

Related Articles

Back to top button