Islamske teme

Post tri dana svakog mjeseca

Post tri dana svakog mjeseca
Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da postimo tri dana u mjesecu: trinaesti, četrnaesti i petnaesti.“ Prenosi Nesai i Tirmizi, i ocjenjuje ga sahihom Ibn Hibban. [1]

PRENOSILAC HADISA
Ebu Zerr: Ime mu je Džundub b. Džunade el-Gifari, radijallahu anh. Jedan je od prvih ashaba u islamu. Bio je peti musliman. Nakon primanja islama vratio se svome narodu po naredbi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pozivao ih u islam. Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio hidžru u medinu i Ebu Zerr, radijallahu anh, učinio je hidžru za njim. Nakon toga pridržavao se Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i borio se uz njega. Za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, Omera i Osmana Ebu Zerr izdavao je fetve. Bio je predstavnik zahida, iskrenih, učenih. Govorio je istinu i na tom putu nije se bojao ničijeg prigovora. Preselio je 32. godine po Hidžri u mjestu zvanom Rebza nadomak Medine.

OCJENA HADISA
Tirmizi je rekao: „Hadis je dobar.“ Albani, rahmetullahi alejh, rekao je: “Hadis je –ako Bog da-onakav kakvim ga je ocijenio imam Tirmizi.” Ibnu Hibban i Ibnu Huzejme hadis su ocijenili vjerodostojnim, vjerovatno zbog brojnosti puteva kojima je došao hadis.
Ebu Hatim i Darekutni govorili su o ovome hadisu u svojim “Ilelima” djelima koja pojašnjavaju skrivene mahane hadisa.

KORISTI HADISA
1) Hadis ukazuje na vrijednost posta tri dana svakog mjeseca, a ti dani su 13, 14 i 15 dan. Ovi dani se zovu bijeli dani. Kažu da su nazvani tako zbog vidljivosti u njihovim noćima, tj. tih noći mjesec je pun pa su i noći obasjane i vidljive.
2) Bilježi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je rekao: “Oporučio mi je moj prisni prijatelj (Vjerovjesnik), sallallahu alejhi ve sellem, tri stvari: da postim tri dana svakog mjeseca, da klanjam dva rekata duha-namaza i da klanjam vitr-namaz prije spavanja.” (Buharija i Muslim) Imam Buharija, rahmetullahi alejh, poglavlje u kojem je spomenuo ovaj hadis naslovio je: “Poglavlje o postu bijelih dana”, pa kao da je imam Buharija pod spomenutim danima u hadisu podrazumijevao bijele dane.
3) Od Mu’aze el-Adevije, radijallahu anha, prenosi se da je upitala Aišu, radijallahu anha: “Je li Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio tri dana svakog mjeseca?” Aiša je odgovorila: “Da.” Ponovo je Mu’aza upitala: “Koje je dane u mjesecu postio?” Aiša je odgovorila: “Nije se obazirao na to koje bi dane postio u mjesecu!” (Ahmed, Ebu Davud, Ibnu Ebi Šejbe i drugi i hadis je hasen-dobar.)
4) Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post mjeseca strpljenja (ramazana) i tri dana svakog mjeseca ravan je postu cijele godine.” (Ahmed, Ibnu Hibban, Bejheki i drugi i hadis je vjerodostojan.)
5) Šejh Bin Baz, rahmetullahi alejh, rekao je: “Od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenose se vjerodostojni hadisi u kojima se ne spominju bijeli dani, već je ostavljeno da se posti kada hoće, kao što je došlo u hadisu Abdullaha b. Amra, radijallahu anhum, kod Buharije i Muslima, u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, kod Buharije i Muslima, u hadisu Ebu Derda’a kod Muslima, a ti hadisi su daleko daleko vjerodostojniji od hadisa Ebu Zerra, radijallahu anh. Stoga, ukoliko vjernik bude postio tri dana u prvoj trećini mjeseca, ili drugoj trećini mjeseca, ili trećoj trećini mjeseca, on će –ako Bog da- postići nagradu, a ako bi mogao da posti bijele dane to bi bilo najbolje i tim svojim postupkom bi objedinio sve hadise. A Allah zna najbolje.”

dzemat.sabah

Related Articles

Back to top button