Islamske teme

Potvrda vjerovanja u proživljenje / Sura Jasin

Imena sure:

Ja-Sin – jer počinje ovom kraticom

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Potvrda vjerovanja u proživljenje

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje da je u Njegovoj ruci vlast svega i da je On uzvišen od svake manjkavosti i da je On taj koji je poslao poslanike

2. Kazivanje o stanovnicima sela koje potvrđuje da su poslanici uputa ljudima i koje potvrđuje Allahovu moć proživljenja

3. Potvrda Allahove moći proživljenja kroz razlaganje stanja vjernika i nevjernika na Sudnjem danu

4. Zaključak koji potvrđuje spomenuto

Povezanost početka i kraja:

Sura na početku spominje potvrdu proživljenja, da bi se i završila ajetom koji potvrđuje proživljenje

Povezanost imena i intencije:

Kratice označavaju, kako smo o tome govorili, izazov ljudima i džinnima da sačine nešto poput Kur’ana. U kraticama je mu’džiza Allahovog govora koja ukazuje da je Kur’an istina, kao i onaj kome se objavljuje, kao i Onaj koji ga objavljuje. Potvrdom Kur’ana se potvrđuje i proživljenje, koje je protkano kroz cijelu Kur’ansku tematiku, pa sura nosi naziv po kratici Ja-Sin. A Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button