Islamske teme

Tajne pokajanja: Jedno određenje (kader) uklanjamo drugim

Allah je naredio da se loše djelo – koje je dio Njegovoga kadera – otkloni sa dobrim, koje je, također, dio kadera. Isti slučaj je i sa glađu koja je dio kadera, pa je naredio da se otkloni hranom, a i ona je dio kadera. Kad bi se čovjek prepustio kaderu gladi, a bio u mogućnosti da ga otkloni pomoću kadera hrane, i tako umro, umro bi kao asija (Allahu neposlušan).

Odlomak iz knjige: “Stepeni duhovnog uzdizanja” ibn Kajjim

Zadaća onoga koji morem putuje na lađi emera je odbrana od valova kadera na način da jedne valove odbije pomoću drugih, da određenje odbije određenjem, inače će stradati. To je put odlučnih (onih koji su spoznali Allaha). U tom smislu je i značenje izreke Abdul-kadira Gejlanija: “Ljudi zastanu kad se nađu pred pitanjem kada’ai kadera(Allahovog određenja i sudbine) osim mene. Meni se prema njemu otvorio prozorčić, pa sam se odredbama Istine supro­tstavio radi Istine. Hrabar čovjek je onaj koji se suprotstavi kaderu, a ne onaj koji mu se potpuno preda”. Ni na ovom svijetu se interes ljudi ne može postići bez otklanjanja kadera kaderom, pa kako da se to postigne na onom svijetu?

Allah je naredio da se loše djelo – koje je dio Njegovoga kadera – otkloni sa dobrim, koje je, također, dio kadera. Isti slučaj je i sa glađu koja je dio kadera, pa je naredio da se otkloni hranom, a i ona je dio kadera. Kad bi se čovjek prepustio kaderu gladi, a bio u mogućnosti da ga otkloni pomoću kadera hrane, i tako umro, umro bi kao asija (Allahu neposlušan). Isto je i sa hladnoćom, vrućinom i žeđi. Sve to je dio kadera, a naređeno je da ga otklonimo njima suprotnim kaderom. Onaj koji otklanja, ono što se otklanja i ono čime se otklanja, sve je to dio kadera.

Poslanik, s.a.v.s., bio je krajnje rječit o ovom značenju kad su. ga pitali: “Allahov Poslaniče, mogu li naši lijekovi kojima se liječimo, rukja (odučavanje Kur’anom) koju činimo i naša bogobojaznost koju imamo išta promijeniti kader?» «Sve to je kader»,reče im.[1]

U drugom hadisu se kaže: “Zaista se dova i belaj međusobno bore između nebesa i Zemlje. ‘[2]

Kad neprijatelj i nevjernici pokucaju na vrata muslimanske države, oni ih udare Allahovim određenjem. Je li muslimanima dozvoljeno da se predaju kaderu i ne odbiju ga drugim kaderom, a to je džihad? Njime muslimani odbijaju jedno Allahovo određenje drugim određenjem.

Isti je slučaj i sa grijehom ako ti je određen da ga, kaderom, učiniš. Otkloni njegovu posljedicu iskrenim pokajanjem. I ona ti je dio kadera.

Postoje dvije vrste otklanjanja jednog kadera drugim, i to:

Prva: Otklanjanje određenja čiji su se preduvjeti ostvarili, ali se sam kader nije ostvario zbog drugih, njemu suprotnih, razloga koji spriječe da se desi. Kao primjer zato može se navesti odbijanje nepri­jatelja borbom, ili otklanjanje vrućine, hladnoće i tome slično.

Druga: Otklanjanje kadera koji se već desio i ustalio drugim kaderom koji ga diže i briše. Kao primjer za to može poslužiti otkla­njanje kadera bolesti sa kaderom ozdravljenja, otklanjanje određenje grijeha sa određenjem pokajanja, ili brisanje kadera zla sa kaderom dobročinstva.

Ovakav je odnos (‘arifa) naspram pitanja sudbine. On joj se ne predaje, niti prestaje djelovati i iz nje izlaz tražiti, jer bi to značilo nesposobnost, a Allah za nesposobnost kori Svoje robove.

[1]Tirmizi, 2.065. i kaže: “Hadis je hasen sahih”; Ibn Madže, 3.437; Ahmed, (3/421 ); za ovaj hadis Albani kaže daje slab (da‘if).

[2] Hadis je slabog (da‘if) seneda. Bilježi ga Hakim u Mustedreku, (1/492.). U njegovom senedu je Zekerijja ibn Menzur, o kojem Ez-Zehebijj kaže: «Svi se slažu da ne treba od njega uzimati hadis». Vidi, Medžmeuz-zevaid, (10/ 146.).

Odlomak iz knjige: “Stepeni duhovnog uzdizanja” ibn Kajjim

Prijevod: Nedžad Ćeman, Rasim Brković, Senad Ćeman
Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button